Titelillustration: Dirk Wieczorek

Startseite Übersetzungen zu Lektion 7 Lektion 8 Übersetzungen zu Lektion 8 Grammatik zu Lektion 8 Übersetzungen zu Lektion 9

Lektion 8, Lösungen und Übersetzungen / leciono ok, solvoj kaj tradukoj


<1.0>
Esperanto: En libereco per egaleco al amikeco.
Esperanto: In Freiheit mit Gleichheit zu Freundschaft.


<1.1>
Eksteruloj ofte mokas, ke Esperanto estas neniel utila, "ĉar ja neniu parolas ĝin".
Außenstehende spotten oft, dass Esperanto in keiner Weise nützlich ist, "da es ja niemand spricht".
Fakte nuntempe ankoraŭ ne eblas, per Esperanto komerci kaj profiti.
In der Tat ist es heutzutage noch nicht möglich, mit Esperanto Handel zu treiben und Gewinn zu machen.
Tial oni nur malofte instruas Esperanton en la lernejoj.
Deshalb lehrt man Esperanto nur selten in den Schulen.
Sekve la publiko ne havas proprajn spertojn pri Esperanto, do ne vere konas ĝin.
Folglich hat die Öffentlichkeit keine eigenen Erfahrungen mit Esperanto, kennt es also nicht wirklich.
Haveblaj informoj pri Esperanto apenaŭ trafas, kaj tial ekestas gravaj antaŭjuĝoj.
Erhätliche Informationen über Esperanto treffen kaum zu, und deshalb entstehen schwerwiegende Vorurteile.

Multaj kontraŭuloj de Esperanto ekzemple havas la eraran opinion,
Viele Gegner des Esperanto haben zum Beispiel die irrtümliche Meinung,
ke la Esperantistoj nur atendas la tempon,
dass die Esperantisten nur auf die Zeit warten,
kiam ilia lingvo havas sukceson en la politiko kaj iĝos iam granda mondolingvo.
wenn ihre Sprache Erfolg in der Politik hat und irgendwann eine große Weltsprache wird.
Sed malantaŭ Esperanto staras ja neniu granda politika forto,
Aber hinter Esperanto steht ja keine große politische Macht,
kiu povus movi multon. Tial la Esperantistoj movas sin mem.
die vieles bewegen könnte. Deshalb bewegen die Esperantofreunde sich selbst.

Ili en tuta libereco lernas kaj praktikas Esperanton kiel fremdan lingvon.
In völliger Freiheit lernen und praktizieren sie Esperanto als Fremdsprache .
Aldoniĝas la "natura" metodo, nome kiel infano en dulingva Esperanto-familio.
Hinzu kommt die "natürliche" Methode, nämlich als Kind in einer zweisprachigen Esperanto-Familie.
Esperantisto, kiu lernis lingvon kvazaŭ ekde sia naskiĝo, estas t.n. "denaskulo".
Ein Esperantosprechender, der die Sprache gleichsam ab seiner Geburt gelernt hat, ist ein sog. denaskulo 'Von-Geburt-an-[Esperanto-sprechender-]Mensch'.


<1.2>
Kontraŭ tio, kion la publika opinio supozas, la lernado de Esperanto plaĉas ĉiam refoje al novaj komencantoj.
Entgegen dem, was die öffentliche Meinung annimmt, gefällt das Lernen von Esperanto immer wieder neuen Anfängern.
Nu, por tio ekzistas pluraj diversaj kialoj:
Nun, dafür gibt es mehrere verschiedene Gründe:

Pro tiu unika etoso Esperantistoj facile interamikiĝas.
Wegen dieser einzigartigen Atmosphäre freunden sich Esperantosprechende leicht miteinander an.


<1.3>
Loke oni nur havas ŝancon, praktiki Esperanton,
Am Ort hat man nur eine Chance, Esperanto zu praktizieren,
se oni regule vizitas lokan Esperanto-grupon por ekzerci sin en la lingvo.
wenn man regelmäßig eine örtliche Esperanto-Gruppe besucht, um sich in der Sprache zu üben.
Plie oni povas aliĝi al regiona Esperanto-societo,
Ferner kann man einem regionalen Esperanto-Verein beitreten,
kies membroj pli ol unu fojon jare kunvenadas.
dessen Mitglieder mehr als ein Mal im Jahr zusammenzukommen pflegen.

Kontaktojn al aliaj landoj peras pli granda Esperanto-asocio,
Kontakte in andere Länder vermittelt ein größerer Esperanto-Verband,
ekzemple la Germana Esperanto-Asocio (GEA, prononcu: go-e-a)
zum Beispiel der Deutsche Esperanto-Bund (D.E.B., sprich ... aus)
aŭ la organizo de ties junularo, la Germana Esperanto-Junularo (GEJ, elparolu: go-e-jo).
oder die Organisation von dessen Jugend, die Deutsche Esperanto-Jugend (DEJ, sprich ... aus).
Por la vasta mondo estas Universala Esperanto-Asocio (UEA, prononcu: u-e-a).
Für die weite Welt gibt es den "Universellen Esperanto-Bund" (Esperanto-Weltbund) (UEA, sprich ... aus).
"Universala", ĉar en ĝi membras la plej multaj landaj asocioj en la unuopaj ŝtatoj,
Universell, weil in ihm die meisten Landesverbände der einzelnen Staaten Mitglied sind,
krome fakaj asocioj kun specifaj temoj kiel profesio, religio, hobio, ktp.
außerdem Fachverbände zu speziellen Themen wie Beruf, Religion, Hobby, usw.
En ĉiu jaro aperas la jarlibro de Universala Esperanto-Asocio (UEA) kun la nomoj kaj adresoj de Esperantistoj en pli ol cent landoj.
Jedes Jahr erscheint ein Jahrbuch des Esperanto-Weltbundes (UEA) mit den Namen und Adressen von Esperantosprechenden in mehr als 100 Ländern.

Oni povas korespondi, sed ankaŭ renkonti siajn leter-amikojn en Esperanto-aranĝoj.
Man kann korrespondieren, aber auch seine Brieffreunde auf Esperanto-Veranstaltungen treffen.
Do, por resumi: estas inde, membriĝi en la Esperanto-movado.
Also, um zusammenzufassen: Es lohnt sich, Mitglied der Esperanto-Bewegung zu werden.


<1.4>
Multe pli grava ol la tradiciaj kontakt-ebloj nuntempe estas la Interreto, se oni uzas por la serĉo ties "serĉ-maŝinojn".
Viel wichtiger als die traditionellen Kontaktmöglichkeiten ist heutzutage das Internet, wenn man für die Suche dessen Suchmaschinen benutzt.
Tiel oni trovas ankaŭ rondojn kaj forumojn, en kiuj oni povas skribli pri "Dio kaj la mondo", laŭ ĉies gusto.
So findet man auch Runden und Foren, in welchen man über "Gott und die Welt" schreiben kann, nach jedermanns Geschmack.
En la Interreto oni povas fine ankaŭ buŝe interkomuniki,
Im Internet kann man sich schließlich auch mündlich miteinader kommunizieren,
eĉ plur-ope, vidante sur la ekrano tiujn, kiuj partoprenas en la societema diskuto.
sogar zu mehreren, wobei man auf dem Bildschirm diejenigen sieht, die an der geselligen Diskussion teilnehmen.
Tamen la Esperantistoj diras, ke tio ne povas vere anstataŭi personan renkonton.
Dennoch sagen die Espeantisten, dass das nicht wirklich eine persönliche Begegnung ersetzen kann.
Tial oni ne povas rezigni Esperanto-aranĝojn.
Deshalb kann man auf Esperanto-Veranstaltungen nicht verzichten.
Ĉu vi nun komprenas, kial homoj lernas Esperanton kaj kiel ili praktikas poste tiun lingvon?
Verstehen Sie nun, warum Leute Esperanto lernen und wie sie danach diese Sprache in die Praxis umsetzen?


2.
Respondu jenajn demandojn:
Beantworten Sie folgende Fragen:


<2.1>
Ĉu la publiko per trafaj argumentoj juĝas pri la ebloj de Esperanto?
Urteilt die Öffentlichkeit mit zutreffenden Argumenten über die Möglichkeiten des Esperanto?
Ne, la publika juĝo pri la ebloj de Esperanto estas tute maltrafa.
Nein, das öffentliche Urteil über die Möglichkeiten des Esperanto ist völlig unzutreffend.

<2.2>
Kiel oni nomas juĝon, kiu ne havas realan bazon?
Wie nennt man ein Urteil, das keine reale Basis hat?
Juĝo sen reala bazo estas nomata antaŭjuĝo.
Ein Urteil ohne reale Basis wird Vorurteil genannt.

<2.3>
Kial homoj ofte opinias, ke Esperanto estas ne-utila?
Warum meinen Leute oft, dass Esperanto unnütz ist?
La homoj kredas, ke oni ne povas uzi Esperanton.
Die Leute glauben, dass man Esperanto nicht verwenden kann.

<2.4>
Kiun celon de la Esperantistoj tiuj homoj imagas?
Welches Ziel der Esperantisten stellen die Leute sich vor?
La homoj imagas, ke la Esperantistoj nur atendas la tempon, kiam Esperanto estos mondolingvo.
Die Leute stellen sich vor, dass die Esperantisten nur auf die Zeit warten, wenn Esperanto eine Weltsprache ist.

<2.5>
Kial Esperanto estas malforta en la socio?
Warum ist Esperanto in der Gesellschaft schwach?
Neniu politika aŭ komerca forto subtenas Esperanton.
Keine politische oder wirtschaftliche Macht unterstüzt Esperanto.

<2.6>
Kia estas la situacio de Esperanto en la lernejoj?
Wie ist die Situation des Esperanto in den Schulen?
Ekzistas nur malmultaj lernejoj, en kiuj iu instruisto libervole instruas Esperanton.
Es gibt nur wenige Schulen, in denen ein Lehrer freiwillig Esperanto unterrichtet

<2.7>
Kiel statas la Esperanto-informado?
Wie steht's um die Esperanto-Information?
La Esperantistoj estas tro malfortaj por informi la publikon pri Esperanto..
Die Esperantisten sind zu schwach, um die Öffentlichkeit über Esperanto zu informieren.

<2.8>
Ĉu entute neniu lernas Esperanton?
Lernt insgesamt niemand Esperanto?
Ne, ĉiam estas novaj komencantoj.
Nein, es gibt immer neue Anfänger.

<2.9>
Kiuj estas la kialoj por homoj, eklerni Esperanton?
Was sind die Gründe für Leute, anzufangen, Esperanto zu lernen?
Kelkaj ŝatas simple la lingvon, aliaj serĉas kontaktojn en la tuta mondo.
Einige mögen einfach die Sprache, andere suchen Kontakte in der ganzen Welt.

<2.10>
Ĉu la praktikado de Esperanto okazas nur skribe?
Geschieht die Anwendung von Esperanto nur schriftlich?
Ne, oni povas ja veturi al Esperanto-aranĝoj.
Nein, man kann ja zu Esperanto-Veranstaltungen fahren.

<2.11>
Kie Esperanto estas aŭskultebla?
Wo ist Esperanto hörbar?
Ekzistas kelkaj radio-elsendoj en Esperanto.
Es gibt einige Radiosendungen auf Esperanto.

<2.12>
Kion oni povas fari loke por ekzerci Esperanton?
Was kann man machen, um am Ort Esperanto zu üben?
Oni povas viziti kunvenojn de lokaj kaj regionaj grupoj.
Man kann die Zusammenkünfte örtlicher und regionaler Gruppen besuchen.

<2.13>
Kiu helpas, trovi amikojn en la tuta mondo?
Kontaktojn al la tuta mondo peras la Esperanto-asocioj.
Kontakte in die ganze Welt vermitteln die Esperanto-Vereinigungen.

<2.14>
Kiu estas la plej granda Esperanto-organizo?
Welche ist die größste Esperanto-Organisation?
La plej granda organizo estas Universala Esperanto-Asocio.
Die größste Organisation ist der Esperanto-Weltbund.

<2.15>
Kiel oni povas ekhavi adresojn?
Wie kann man Adressen bekommen?
Adresojn oni ekzemple trovas en la jarlibro de Universala Esperanto-Asocio.
Adressen findet man zum Beispiel im Jarbuch des Esperanto-Weltbundes.

<2.16>
En kiom da landoj ekzistas Esperantistoj?
In wie vielen Ländern gibt es Esperantisten?
Esperantistoj vivas en pli ol cent landoj dise en la mondo
Esperantisten leben in mehr als 100 Ländern verstreut in der Welt.

<2.17>
Kiel leter-amikoj povas renkontiĝi kaj eble interamikiĝi?
Wie können sich Brieffreunde treffen und vielleicht Freunde werden?
Oni povas persone konatiĝi kun siaj leter-amikoj en Esperanto-aranĝoj.
Man kann mit seinen Brieffreunden bei Esperanto-Veranstaltungen persönlich bekannt werden.

<2.18>
Kiu estas nuntempe la plej moderna komunikilo por ricevi ajnajn informojn kaj kontakti fremdulojn?
Was ist heutzutage das modernste Medium, um jedwede Informationen zu bekommen und Fremde zu kontaktieren?
La plej moderna nuntempa komunikilo estas la Interreto.
Das modernste heutige Medium ist das Internet.

<2.19>
Kiu estas la plej utila universala helpilo por serĉi informojn?
Was ist das nützlichste universelle Hilfsmittel, um Informationen zu suchen?
Plej facile oni trovas ĉion en la Interreto uzante tiel nomatan serĉmaŝinon.
Am leichtesten findet man alles im Internet, indem man eine so genannte Suchmaschine verwendet.

<2.20>
Ĉu vi ankaŭ foje sencele vagadas tra la paĝoj de l' Interreto?
Schweifen Sie auch mal ziellos durch die Seiten des Internets?
Jes, ankaŭ tio foje plaĉas al mi.
Ja, auch das gefällt mir zuweilen.

<2.21>
Ĉu vi scias, kiel trovi la retpaĝaron de Germana Esperanto-Asocio?
Wissen Sie, wie man den Netzauftritt des Deutschen Esperanto-Bundes findet?
La ret-adreson mi ne havas, sed mia serĉmaŝino certe trovos ĝin.
Die Netzadresse habe ich nicht, aber meine Suchmaschine wird sie schon finden.

<3.0>
Ripeto: La verbformoj kun –us
Wiederholung: Die Verbformen auf -us

Uzu verbformon kun –us
Verwenden Sie eine Verbform mit -us
- se vi volas esti ĝentila
- wenn Sie höflich sein wollen,
- se vi volas esprimi, ke io estas ebla aŭ verŝajna, sed ne nepre reala,
- wenn Sie ausdrücken wollen, dass etwas möglich oder wahrscheinlich ist, aber nicht unbedingt realistisch,
- se vi konsideras ion nur teorie, ne reale,
- wenn Sie etwas nur theoretisch, nicht realiter erwägen,
- se vi volas nomi kondiĉon por la realeco de io
- wenn Sie eine Bedingung für die Realität von etwas nennen wollen

Ekzemploj:
Beispiele:
Ĝentileco: Mi ŝatus havi plian tason da kafo! (anstataŭ: Mi ŝatas... aŭ eĉ: Mi volas...)
Höflichkeit: Ich möchte eine weitere Tasse Kaffee haben (anstatt: Ich mag ... oder gar: Ich will ...)
Necerteco: Mi dirus, ke tio ne eblas.
Unsicherheit: Ich würde sagen, dass das nicht geht.
Nerealeco: Ĉe tiu komerco la profito neniam kovrus la kostojn!
Unwirklichkeit/Irrealis: Bei diesem Geschäft würde der Gewinn niemals die Kosten decken!
Kondiĉo: Se ne pluvus nun, mi irus promeni.
Bedingung: Wenn es jetzt nicht regnete, ginge ich, einen Spaziergang zu machen.

Kompletigu nun la sekvantajn frazojn, uzante la us-formon, se eble.
Vervollständigen Sie nun die folgenden Sätze, indem Sie wenn möglich die us-Form verwenden.
Aldonu la klarigon (ĝentileco, necerteco, nerealeco, kondiĉo) en la krampoj post la frazo.
Fügen Sie in Klammern hinter dem Satz eine Erklärung hinzu (Höflichkeit, Unsicherheit, Unwirklichkeit, Bedingung).
Se -us tute ne eblas, klarigu tion per strekoj tiel: (---).
Wenn -us gar nicht geht, erklären Sie das mit Strichen so: (---).


Die Lösungen, vor allem die Erklärungen, sind nicht immer eindeutig und haben hier nur Vorschlagscharakter. Wichtig ist, den Gebrauch der us-Form zu üben.

<3.1>
Se pli multe da homoj malkovrus, kiel sprita estas la lingva sistemo de Esperanto,
Wenn mehr Leute entdeckten, wie geistreich das Sprachsystem des Esperanto ist,
tiu estus multe pli populara. (kondiĉo)
wäre es viel populärer. (Bedingung)

<3.2>
Por ero de pluvo oni diras „pluvero“. (---)
Zu einem "Element eines Regens" sagt man Regentropfen. (---)

<3.3>
Ĉu vi estus tiel afabla, doni al mi la gazeton? (ĝentileco)
Würden Sie so freundlich sein, mir die Zeitung zu geben? (Höflichkeit)

<3.4>
(Ĉu vi demandas pri) La distanco al A.? Hm, mi dirus: dek du kilometrojn! (necerteco)
(Sie fragen nach der) Entfernung zu A.? Hm, ich würde sagen: 12 Kilometer! (Unsicherheit)

<3.5>
Se silentinta vi estus, filozofo vi restus. (kondiĉo)
Wenn du geschwiegen hättest (wörtlich: geschwiegen habend wärst),
würdest du ein Philosoph bleiben / ... geblieben sein. (Bedingung)
(Nach einer lateinischen Redewendung)

<3.6>
Ĉu vi pruntus monon al fremdulo? -
Neniam! Mi eĉ ne donus kelkajn monerojn. (nerealeco)
Würdest du einem Fremden Geld leihen? -
Niemals! Ich gäbe nicht einmal einge Münzen. (Unwirklichkeit)

<3.7>
Mi lernus Esperanton ankaŭ, se neniu parolus ĝin, ĉar min interesas nur la lingva strukturo. (nerealeco)
Ich würde Esperanto auch [dann] lernen, wenn keiner es sprechen würde, weil mich nur die sprachliche Struktur interessiert. (Unwirklichkeit)

<3.8>
Se la viktimo pli konvinke rakontus sian historion, la polico pli volonte helpus lin. (kondiĉo)
Wenn das Opfer seine Geschichte überzeugender erzählte, würde ihm die Polizei bereitwilliger helfen. (Bedingung)

<3.9>
La vundita biciklanto raportis, ke ŝi rompis fingron kaj tranĉ-vundis sin. (---)
Die verwundete Radfahrerin berichtete, dass sie einen Finger gebrochen und sich eine Schnittwunde zugefügt habe. (---)

<3.10>
Se oni povus praktiki Esperanton en komerco kaj scienco, multe pli da homoj utiligus ĝin. (kondiĉo)
Wenn man Esperanto mehr in Wirtschaft und Wissenschaft verwenden könnte, würden viel mehr Menschen es nutzen. (Bedingung)


Formu nun mem kompletajn frazojn el jenaj vortoj:
Bilden Sie nun selbst vollständige Sätze aus folgenden Wörtern:

<3.11>
Kiel sole sociala movado Kristanismo ne estus religio. (nerealeco)
Als rein soziale Bewegung wäre das Christentum keine Religion. (Unwirklichkeit)

<3.12>
Se mia avino havus radojn, ŝi estus aŭtobuso. (Germana proverbo) (kondiĉoo)
Wenn meine Oma Räder hätte, wäre sie ein Omnibus. (Deutsches Sprichwort) (Bedingung)
(Spott über unerfüllbare Voraussetzungen)

<3.13>
Multaj homoj malŝatas Esperanton, kvankam ili ne konas ĝin. (---)
Viele Menschen mögen Esperanto nicht, obwohl sie es nicht kennen. (---)

<3.14>
Ĉu vi povus montri al mi la vojon al la stacidomo? (ĝentileco)
Könnten Sie mir den Weg zum Bahnhof zeigen? (Höflichkeit)

<3.15>
Ke oni devigus homojn, lerni Esperanton, estus kontraŭ ties etoso. (nerealeco)
Dass man Menschen zwänge, Esperanto zu lernen, wäre gegen dessen Atmosphäre. (Unwirklichkeit)

<3.16>
Kiam Esperanto iĝus granda mondlingvo, iuj politikistoj certe ŝanĝus ĝin. (kondiĉo)
Sobald Esperanto eine große Weltsprache würde, würden irgendwelche Politiker es sicher abändern. (Bedingung)

<3.17>
Mi dirus, ke Esperanton oni povas lerni dum unu jaro. (necerteco)
Ich würde sagen, dass man Esperanto in einem Jahr lernen kann. (Unsicherheit)

<3.18>
Sen sia speciala etoso Esperanto ne vivus jam tiom longe. (nerealeco)
Ohne seine spezielle Atmosphäre lebte Esperanto nicht schon so überaus lange. (Unwirklichkeit)

<3.19>
La informilo komunikis, ke oni turnu la paĝon por legi pli. (---)
Das Informationsblatt teilte mit, dass man die Seite wenden solle, um mehr zu lesen. (---)

<3.20>
Okazus pli da Esperanto-aranĝoj, se ekzistus inteligentaj homoj, kiuj organizus ilin. (kondiĉo)
Es fänden mehr Esperanto-Veranstaltungen statt. wenn es intelligente Leute gäbe, die sie organisierten. (Bedingung)

<3.21>
Kiel oni vokas al la arbaro, tiel la eĥo sonas reen. (laŭ Germana proverbo) (---)
Wie man zum Wald ruft, so tönt das Echo zurück. (nach einem deutschen Sprichwort) (---)


<4.0>
Dialogo kun skeptikulo (prepara ekzerco)
Zwiegespräch mit einem Skeptiker (vorbereitende Übung)

En Esperanto oni povas formi multajn novajn vortojn el jam konataj.
Im Esperanto kann man viele neue Wörter aus schon bekannten bilden.
Traduku la duan kolumnon de la sekvanta tabelo:
Übersetzen Sie die zweite Spalte der folgenden Tabelle:

(Ergebnis:)

inda =>
uzi =>
reala =>
libera =>
-estr-, -ar- =>
membro =>
paroli =>
gazeto =>
teni =>
el-stari =>
turni =>
ĝenerala =>
aktiva =>
fanatika =>
kredi =>
kompreni =>
fino =>
tranĉi =>
argumento =>
diskuti =>
ĉion scii =>
indas
for-uzi
realigebla
liberigi
estraro, estrarano
membraro
parolisto
gazetaro
retenebla
elstaremulo
turniĝi
ĝeneraligi
aktivulo
fanatikulo
kredinda
memkompreneble
finaĵo
fortranĉi
kontraŭ-argumento
diskutebli
ĉiosciulo

<4.1> = <4.2>
Dialogo kun skeptikulo (unua/dua versio)
Zwiegespräch mit einem Skeptiker (1./2. Version)

Kompletigu la frazojn uzante precipe la preparitajn vortojn. Ek!
Vervollständigen Sie die Sätze, indem Sie vor allem die vorbereiteten Wörter gebrauchen. Los!

Kie vi estis hieraŭ vespere? Mi provis, telefone kontakti vin, sed ne sukcesis.
Wo warst du gestern Abend? Ich habe versucht, dich telefonisch zu erreichen, aber ich hatte keinen Erfolg.
Ni havis kunvenon de nia loka grupo de la Germana Esperanto-Asocio.
Wir hatten eine Zusammenkunft unserer Ortsgruppe des Deutschen Esperanto-Bundes.

Kaj ĉu indas, for-uzi tiom da tempo por ne realigebla ŝajn-lingvo kiel Esperanto?
Und lohnt es, derart viel Zeit mit einer nicht verwirklichbaren Schein-Sprache wie Esperanto zu verbrauchen?
Vi devos iam liberigi vin de viaj antaŭjuĝoj.
Du wirst dich irgendwann [einmal] von deinen Vorurteilen befreien müssen.
Esperanto estas jam normala parolata lingvo kaj tial simple realo.
Esperanto ist bereits eine normale gesprochene Sprache und deshalb schlicht Realität.

Sed mi konas tiujn lokajn grupojn de asocio.
Aber ich kenne diese Ortsgruppen eines Verbandes.
Membriĝu, iru al la membro-kunveno, kaj vi spertos ĉie la saman mizeron:
Werde Mitglied, gehe zur Mitgliederzusammenkunft, und du wirst überall das gleiche Elend erfahren:
Unue oni serĉas prezidanton kaj estraron, kaj poste la estraranoj faras nenion.
Erst sucht man einen Präsidenten und einen Vorstand, und danach machen die Vorstandsmitglieder nichts.
Ne ĉe ni. Krome ni ne havas prezidanton, sed nur estron,
Nicht bei uns. Außerdem haben wir keinen Präsidenten, sondern nur einen Vorsitzenden,
kiu ne havas pli da rajtoj ol iu ajn el la membraro.
der nicht mehr Rechte hat als irgendjemand Beliebiges aus der Mitgliederschaft.
Li havas ĉefe la funkcion de parolisto al la publiko, ekzemple en la loka gazetaro.
Er hat hauptsächlich die Funktion eines Sprechers gegenüber der Öffentlichkeit, zum Beispiel in der Presse.

Mi ne estimas tiajn fanatikajn homojn.
Ich achte solche fanatischen Leute nicht.
Ili vere estas parolistoj, ĉar ili paralodas la tutan tempon,
Das sind wirklich "Sprecher", denn sie pflegen die ganze Zeit zu sprechen,
promesas multon kaj tro-igas, kaj foje sen honti mensogas.
versprechen vieles und übertreiben, und lügen zuweilen, ohne sich zu schämen.
Nun vi troigas. Nia parolisto gvidas nur la kunsidon, cetere ĉiu ĉeestanto povas kunparoli.
Nun übertreibst du. Unser Vorsitzender leitet nur die Sitzung, übrigens kann jeder Anwesende mitreden.

Jes, kaj tiam senfine parolas tiuj ne reteneblaj elstaremuloj, kiuj turniĝas ekskluzive ĉirkaŭ sin mem.
Ja, und dann sprechen diese nicht zu bremsenden Wichtigtuer, die sich ausschließlich um sich selbst drehen, endlos.
Mi konas tion: "Oni" devus ..., "oni" devus ...
Ich kenne das: "Man" müsste ..., "man" müsste ...
Ĉiam tiu malbonŝanca "oni", nur ne ili mem, ĉu ne? Ili mem faras neniom.
Immer dieser unselige "man", nur nicht sie selbst, nicht wahr? Sie selbst machen nicht das Geringste.
Ne daŭre tro ĝeneraligu! En nia grupo ne ekzistas tiaj uloj.
Verallgemeinere nicht dauernd zu sehr! In unserer Gruppe gibt es solche Typen nicht.
Ni havas komunan celon, kaj ĉiu kunlaboras per malgranda ofico, kiu konformas al liaj talentoj.
Wir haben ein gemeinsames Ziel, und jeder arbeitet mit einer kleinen Pflicht, die seinen Talenten entspricht, mit.

Ba, kunlabori! Oni ĉasas membrojn por taskoj,
Pah, mitarbeiten! Man jagt arme Opfer für Aufgaben,
kaj se iu ne ĝustatempe fuĝas, sed pretas, doni sian etfingron,
und wenn jemand nicht rechtzeitig flüchtet, sondern bereit ist, seinen kleinen Finger zu geben,
oni prenas lian tutan manon.
nimmt man seine ganze Hand.
Mi ne scias, de kie vi havas tiajn spertojn,
Ich weiß nicht, woher du solche Erfahrungen hast,
Niaj estraranoj estas samtempe la ĉefaj aktivuloj, kaj tiu asocia strukturo bone funkcias.
Unsere Vorstandsmitglieder sind gleichzeitig die hauptsächlichen Aktiven, und diese Verbandsstruktur funktioniert gut.

Sed kion vi fakte faras? Ĉiam nur la sama temo: Esperanto.
Aber was macht ihr wirklich? Immer nur dasselbe Thema: Esperanto.
Lingvo, en kiu ne eblas esprimi ion krom bazaj aferoj.
Eine Sprache, in der man außer grundlegenden Dingen nichts ausdrücken kann.
Tute ne simpati-veka. Sole blinda fanatikulo povas ignori tian.
Überhaupt nicht sympathieweckend. Allein ein blinder Fanatiker kann sowas ignorieren.
Via moko maltrafas. Dum niaj kunsidoj ni parolas per Esperanto pri alia interesa temo,
Dein Spott geht fehl. Während unserer Zusammenküfte sprechen wir vermittels Esperanto über ein anderes interessantes Thema,
ekzemple ĉu ni organizu kongreson en nia urbo, aŭ kiun fremdan gaston ni invitu por prelego.
zum Beispiel, ob wir einen Kongress in unserer Stadt organisieren sollen, oder welchen fremden Gast wir zu einem Vortrag einladen sollen.
Kaj ĉiu el ni, kiu iom post iom sufiĉe bone regas Esperanton,
Und jeder von uns, der Esperanto nach und nach hinreichend beherrscht,
tiu povas tiam ankaŭ esprimi ĉion, kion li volas, same kiel en sia gepatra lingvo.
der kann dann auch alles ausdrücken, was er will, genauso wie in seiner Muttersprache.

Preskaŭ ne kredinde. Ĉu vi ankaŭ havas vortojn kiel "Philosoph" kaj "Idiot"?
Fast nicht zu glauben. Habt ihr auch Wörter wie "Philosoph" und "Idiot"?
Memkompreneble: "filozofo" kaj "idioto". Estas ja internaciaj vortoj.
Selbstverständlich: "filozofo" und "idioto". Es sind ja internationale Wörter.

Sed tiu daŭra finaĵo "o". En la Germana tiuj vortoj ja ankaŭ ne bezonas finaĵon.
Aber diese dauernde Endung "o". Im Deutschen brauchen diese Wörter ja auch keine Endung.
Ne, sed en la Greka, de kiu lingvo tiuj vortoj venas, ili jes havas finaĵojn, kiujn la Germana lingvo tamen fortranĉis.
Nein, aber im Griechischen, aus welcher Sprache diese Wörter kommen, haben sie durchaus eine Endung, die das Deutsche allerdings abgeschnitten hat.

Nu, bone. Vi scias por ĉiu argumento bonan kontraŭ-argumenton.
Nun gut. Du weißt zu jedem Argument ein Gegenargument.
Kaj vi scias pri lingvoj pli ol mi, tion mi devas konfesi.
Und du weißt über Sprachen mehr als ich, das muss ich eingestehen.
Sed Esperanto simple ne estas laŭ mia gusto.
Aber Esperanto ist einfach nicht nach meinem Geschmack.
Jes, kaj "Pri gustoj ne diskuteblas", diras antikva parolturno.
Ja, und "über Geschmäcker lässt sich nicht diskutieren", sagt ein Sprichwort aus dem Altertum.

Definitiva trafo! Fartu bone!
Endgültiger Treffer! Lass es dir gut gehen!
Mi forkuras de vi doktoro ĉiosciulo.
Ich laufe vor dir Doktor Allwissend davon.
"Mi scias, ke mi nenion scias." Proverbo de la antikva Greka. – Ĝis revido!
"Ich weiß, das ich nichts weiß." Ein Sprichwort aus dem Altgriechischen. - Auf Wiedersehen!

<5.0>
Ekzameno sur baza nivelo (B1) / Prüfung auf dem Basisniveau (B1):
Temo 6: Rilato kun aliaj homoj: privata kaj publika vivo
Thema 6: Beziehung zu anderen Menschen: privates und öffentliches Leben

Kiel vi zorge povas prepari la supran temon /
Wie Sie das obige Thema sorgfätig vorbereiten können:

- Unua ŝtupo: Lernu el la bluaj vortoj tujn, kiujn vi ne komprenas.
Erste Stufe: Lernen Sie von den blauen Wörtern diejenigen, die Sie nicht verstehen.
- Dua ŝtupo: Kompletigu la ekzemplan dialogon tradukante la German-lingvajn vortojn inter krampoj al Esperanto.
Zweite Stufe: Vervollständigen Sie den Beispieldialog, indem Sie die deutschsprachigen Wörter zwischen Klammern ins Esperanto übersetzen.
- Tria ŝtupo, je la fino: Verku mem similan dialogon, en kiu aperu eble viaj privataj cirkonstancoj.
Dritte Stufe, am Ende: Verfassen Sie selbst einen ähnlichen Dialog, in dem evtl. Ihre privaten Umstände vorkommen.


<5.1>
Ekzamenanto / Prüfer(in):
Bonan tagon. Kiel vi fartas?
Guten Tag, wie geht es Ihnen?

Ekzamenato / Prüfling:
Dankon, sufiĉe bone, kaj vi?
Danke, ziemlich gut, und Ihnen?

Dankon, same bone. -
Danke, ebenso gut. -
Hodiaŭ estas nia temo: Rilato kun aliaj homoj.
Heute ist unser Thema: Beziehung zu anderen Menschen.
Ni komencu per la manieroj kiel saluti kaj adiaŭi.
Lassen Sie uns mit den Weisen zu grüßen und zu verabschieden beginnen.
Ĉu vi regule partoprenas Esperanto-renkontiĝojn?
Nehmen Sie regelmäßig an Esperanto-Treffen teil?

Ne regule, ĉar por tio mankas tempo kaj mono, sed unu-du-foje jare.
Nicht regelmäßig, dafür fehlen Zeit und Geld, aber ein-zwei Mal im Jahr.

Kiel vi tiam salutas aliajn partoprenantojn post via alveno?
Wie begrüßen Sie dann andere Teilnehmer nach Ihrer Ankunft?

Tio dependas kompreneble de tio, ĉu estas konatoj aŭ fremduloj.
Das hängt natürlich davon ab, ob es Bekannte oder Fremde sind.
Konatojn mi simple alparolas per "Saluton!" kaj la persona nomo,
Bekannte spreche ich einfach mit "Hallo" und dem Vornamen an,
sed mi devas konfesi, ke mi foje forgesis la nomon.
aber ich muss gestehen, dass ich zuweilen den Namen vergessen habe.
"Ho, teruro!" mi pensas tiam kaj sentas fortan embarason.
"O Schreck!" denke ich dann und empfinde eine starke Verlegenheit.

Tion mi povas bone imagi. -
Das kann ich mir gut vorstellen. -
Kaj se vi estas organizanto, kiel vi salutas alvenintojn?
Und wenn Sie ein Organisator sind, wie begrüßen Sie Angekommene?

Tiam mi plej ofte akceptas ilin per "Bonvenon!", por ke ili sentu sin hejme.
Dann empfange ich sie meistens mit "Willkommen!", damit sie sich zu Hause fühlen.

<5.2>
Se estas bonaj amikoj, ĉu vi prenas ilin en viajn brakojn aŭ eĉ kisas ilin?
Wenn es gute Freunde sind, nehmen Sie sie in Ihre Arme oder küssen Sie sie gar?
Hm, brakumi jes, almenaŭ samseksanojn.
Hm, umarmen wohl, zumindest Angehörige des gleichen Geschlechts.
Sed kisi ne estas mia kutimo.
Aber küssen ist nicht meine Gewohnheit.

Sed en kelkaj popoloj oni sin salutas nur per simbolo de kiso:
Aber in einigen Völkern begrüßt man sich nur mit einem Symbol eines Kusses:
Ili ne vere tuŝas la vangon de la kisato per la lipoj,
Sie berühren die Wange des Geküssten nicht wirklich mit den Lippen.
estas ia enspiro kun rondaj lipoj.
es ist eine Art [von] Einatmen mit runden Lippen.

Tio estus por mi akceptebla.
Das wäre für mich akzeptabel.
Tamen, kiam iu venas tro proksime al mi, sub certa minimumo de distanco,
Dennoch, wenn mir jemand zu nahe kommt, unterhalb eines gewissen minimalen Abstands,
kaptas min instinkto retro-iri. kvazaŭ tiu volas ataki min.
fasst mich ein Instinkt rückwärts zu gehen, als ob derjenige mich angreifen wollte.

Tion ankaŭ mi konas.
Das kenne auch ich.
Tiu minimuma distanco cetere estas kulturdependa.
Dieser minimale Abstand ist übrigens kulturabhängig.
Oni devas tre atenti tion. -
Man muss das sehr beachten. -
Kiel vi salutas nekonatojn?
Wie begrüßen Sie Unbekannte?

Intertempe mi ofte same diras simple "Saluton!",
Inzwischen sage ich oft gleichermaßen einfach "Hallo"!,
sed se decas pli da respekto al ili, per la tradicia "Bonan tagon!", "Bonan vesperon!" ktp. depende de la tagotempo.
aber wenn sich mehr Respekt vor ihnen gehört, mit dem traditionellen "Guten Tag!", "Guten Abend!" usw.,
in Abhängigkeit von der Tageszeit.

Do, mi aspektas kiel iu, kiun oni respektu, ĉar vi salutis min per "Bonan tagon".
Also sehe ich wie jemand, den man respektieren sollte, aus, denn Sie haben mich mit "Guten Tag!" begrüßt.

Nu jes, bonvolu kompreni, tion influis via rolo kiel ekzamenanto.
Nun ja, bitte verstehen [Sie], das hat Ihre Rolle als Prüfperson beeinflusst.
Al tiu oni ŝuldas respekton, ĉu ne?
Der schuldet man Respekt, nicht wahr?

Pardonu, mi ne volis konfuzi vin. Mi permesis al mi malgrandan ŝercon.
Entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht verwirren. Ich habe mir einen kleinen Scherz erlaubt.


<5.3>
Ni venu nun al la maniero adiaŭi.
Kommen wir nun zu der Art, sich zu verabschieden.
Ĉu vi fine de Esperanto-aranĝo uzadas la kutiman "Ĝis iam ie ajn en Esperantujo"?
Pflegen Sie am Ende einer Esperanto-Veranstaltung das übliche "Bis irgendwann irgendwo auch immer in Esperantoland" zu verwenden?

Jes, mi ŝatas tiun Esperanto-kultureron.
Ja, ich mag dieses Esperanto-Kulturelement.
Tio konvenas kompreneble nur, se oni adiaŭas homojn por sufiĉe longa tempo.
Das ist natürlich nur angebracht, wenn man Leute für eine ziemlich lange Zeit verabschiedet.
En aliaj situacioj mi diradas "Ĝis revido!" aŭ nur "Ĝis!" inter amikoj,
In anderen Situationen pflege ich unter Freunden "Auf Wiedersehen!" oder nur "Tschüss!" (wörtlich: "Bis ...!") zu sagen,
al bonaj konatoj "Adiaŭ!" aŭ iom pli formale: "Fartu bone!"
zu guten Bekannten "Macht's gut (wörtlich: Adieu)!" oder etwas förmlicher "Leben Sie wohl!"

Ĉu vi dum adiaŭo donadas vian manon?
Pflegen Sie zum Abschied die Hand zu geben?

Kutime jes, sed ĉe alikulturanoj mi prefere rezignas,
Gewöhnlich ja, aber bei Angehörigen anderer Kulturen verzichte ich lieber,
ĉar ili povus trovi tion tro truda.
denn sie könnten das zu aufdringlich finden.

Kiel vi traktas viajn kolegojn dum saluto kaj adiaŭo?
Wie behandeln Sie Ihre Kollegen bei Begrüßung und Abschied?

Se ili ne estas ankaŭ amikoj, tiam kiel bonajn konatojn, sed mi nepre rezignas brakumojn kaj kisojn.
Wenn Sie nicht auch Freunde sind, dann wie gute Bekannte, aber ich verzichte unbedingt auf Umarmungen und Küsse.

<5.4>
Kaj kion vi faras, se vi estas ne en Esperantujo kaj ne povas lingve komuniki?
Und was machen Sie, wenn Sie nicht in Esperantoland sind und nicht sprachlich kommuzieren können?

Nu, kutime oni legas, ke ja sufiĉas, uzi brakojn kaj gambojn por interkompreniĝi.
Nun, gewöhnlich liest man, dass es ja ausreiche, Arme und Beine zur Verständigung zu verwenden.
Mi ege dubas pri tio. Iam en Hispanujo mi kuris en gastejon kaj devis klarigi,
Das bezweifele ich doch sehr. Einmal (wörtlich: irgendwann) rannte ich in Spanien in eine Gaststätte und musste klarmachen,
ke mia amiko havis malgrandan akcidenton kaj bezonas glacion por malvarmigi la vundon.
dass mein Freund einen kleinen Unfall hatte und Eis brauchte, um die Wunde zu kühlen.
Sed mi scias sole balbuti la Hispanan kaj "glacio" ne estis en mia malgranda Hispan-lingva vortaro de mia cerbo.
Aber ich kann Spanisch lediglich stammeln, und "Eis" ist nicht in meinem kleinen spanischsprachigen Wörterbuch meines Gehirns.
Do, mi teatris la akcidenton: Fermiĝanta aŭtopordo kaŭzis lezon de fingro de mia amiko,
Also spielte ich den Unfall vor: Eine sich schließende Autotür verursachte eine Verletzung eines Fingers von meinem Freund,
sed kiel teatri glacion?
aber wie [kann man] "Eis" vorspielen?

Pardonu, ke mi estas inklina ekridi, ĉar via rakonto estas tiom vigla,
Entschuldigen Sie, dass ich angereizt bin zu lachen, denn Ihre Erzählung ist dermaßen lebhaft,
ke mi vidas la scenon antaŭ miaj okuloj.
dass ich die Szene vor meinen Augen sehe.

Mi opinias tion komplimento.
Ich halte das für ein Kompliment.
Dankon, ke vi taksas mian talenton rakonti alta. -
Danke, dass Sie mein Talent zu erzählen hoch schätzen. -
Do, mi montris al la biertablo kaj skuis min, kvazaŭ mi sentis froston,
Ich zeigte also auf die Theke und schüttelte mich, als ob ich fröre (wörtlich: Frost empfände),
kaj ricevis glaciaĵon.
und erhielt ein Speiseeis.

Nun mi tamen devis ridi.
Jetzt musste ich doch lachen.
Sed el via mieno oni komprenis, ke tio ne estas tio, kion vi bezonas, ĉu ne?
Aber aus Ihrem Gesichtsausdruck verstand man, dass das nicht das war, was Sie brauchten, nicht wahr?

Fine ili ekhavis la ĝustan ideon.
Am Ende bekamen Sie die richtige Idee.
En tiaj situacioj mi konstatis, ke fakte mienoj grandparte estas internacie kompreneblaj;
In solchen Situationen stellte ich fest, dass Gesichtsausdrücke großenteils tatsächlich international verständlich sind;
ankaŭ multaj gestoj, sed ne ĉiuj:
auch viele Gesten, aber nicht alle:
Ekzemple, se mi uzas miajn dikfingron kaj montrofingron por formi truon,
Zum Beispiel, wenn ich meinen Daumen und meinen Zeigefinger benutze, um ein Loch zu formen,
en kelkaj landoj tio signifas "Bonege!", do estas deca, dum en aliaj estas maldeca gesto.
bedeutet das in einigen Ländern "Super!", ist also anständig, während [es] in anderen eine unanständige Geste ist.

<5.5>
Mi revenu al pli seriozaj demandoj.
Lassen Sie uns zu ernsthafteren Fragen zurückkehren.
Kiel funkcias viaj nepersonaj kontaktoj?
Wie funktionieren Ihre nicht-persönlichen Kontakte?

Ĉu vi celas "per poŝtelefono aŭ la Interreto"?
Wollen Sie auf "per Mobiltelefon und Internet" hinaus?

Precize.
Exakt.

Nu, mi ofte uzas poŝtelefonon, sed al eksterlando prefere ordinaran telefonon por malpli kotizi.
Nun, ich benutze oft ein Mobiltelefon, aber ins Ausand lieber ein normales Telefon, um weniger Gebühren zu bezahlen.

Eble baldaŭ ne plu, ĉar mi legis pri planoj, malaltigi la kotizojn por telefoni trans la limojn, almenaŭ ene de Eŭropo. -
Vielleicht bald nicht mehr, denn ich las von Plänen, die Gebühren, um über die Grenzen hinweg zu telefonieren, zu senken, wenigstens inmerhalb von Europa. -
Ĉu vi ankaŭ sendadas mallongajn mesaĝojn, tiel nomatajn "et-mesaĝojn" per via poŝtelefono?
Pflegen Sie auch Kurzmitteilungen, so genannte SMS mit Ihrem Mobiltelefon zu versenden?

Jes, nur al amikoj. Tiam mi uzas specialajn mallongigojn por ŝpari klavadon.
Ja, nur an Freunde. Ich benutze dann spezielle Abkürzungen, um Tippen zu sparen.

Kaj ĉu vi foje estas en ret-forumo aŭ babilejo de la Interreto?
Sind Sie gelegentlich in einem Netzforum oder Chat im Internet?

Relative ofte. Ekzistas ja sufiĉe multaj ankaŭ en Esperantujo.
Relativ oft. Es gibt ja auch in Esperantoland ziemlich viele.

Ĉu vi ankaŭ korespondas?
Korrespondieren Sie auch?

Ĉu vi celas "per papera poŝto"? - Ne, tio ne estas konforma al la aktuala modo.
Wollen Sie auf "per Papierpost" hinaus? - Nein, das entspricht nicht der momentanen Mode.
Sole okaze de naskiĝtagoj, de feriado en eksterlando aŭ de Kristnasko
Lediglich anlässlich von Geburtstagen, von Ferien im Ausland oder Weihnachten
mi sendadas kelkajn salutkartojn al miaj plej karaj amikoj.
pflege ich einige Grußkarten an meine liebsten Freunde zu senden.

En ordo. Mi sentas min nun bone informita pri nia temo.
In Ordnung. Ich fühle mich nun über unser Thema gut informiert.
Estis plezuro babili kun vi. Ĝis revido!
Es war ein Vergnügen, mit Ihnen zu plaudern. Auf Wiedersehen!

Ĝis revido, sen brakumoj kaj kisoj.
Auf Wiedersehen, ohne Umarmungen und Küsse.

(Ambaŭ ridas / Beide lachen.)


<6.0>
Simple kredi en religio
Einfach glauben in einer Religion


<6.1>
Kiam nia pastro estis ankoraŭ juna kaj ne tre sperta, zorgi pri niaj animoj,
Als unser Pfarrer noch jung und nicht sehr erfahren war, für unsere Seelen zu sorgen,
li iun tagon kiel kutime dum di-servo preĝis kaj poste el la biblio laŭtlegis jene:
betete er eines Tages wie gewöhnlich während eines Gottesdienstes und las danach aus der Bibel folgendermaßen vor:


<6.2>
"... kaj la sesan tagon Dio kreis ankaŭ Evan, nome el la flanko de Adamo, kaj ŝi ..."
"... und am sechsten Tag schuf Gott auch Eva, nämlich aus der Seite Adams, und sie ..."
(nun li devis turni la paĝon kaj ne rimarkis, ke li kaptis plurajn paĝojn samtempe.
(nun musste er die Seite umwenden und bemerkte nicht, dass er mehrere Seiten gleichzeitig zu fassen bekam.
Tial li daŭrigis legante jene:)
Deshalb fuhr er wie folgt fort zu lesen:)


<6.3>
"... iĝis kvindek metrojn longa, dudek metrojn larĝa kaj dek metrojn alta ..."
"... wurde 50 Meter lang, 20 Meter breit und 10 Meter hoch ..."


<6.4>
Tiam li interrompis sin konfuzite, pripensis momenton, movante la kapon tien kaj reen,
Dann unterbrach er sich verwirrt, überlegte einen Moment, während er den Kopf hin und her bewegte,
kaj diris fine al la aŭskultantoj en la preĝejo:
und sagte endlich zu den Zuhörern in der Kirche:
"Nu, tion oni ne povas kompreni, tion oni devas simple kredi."
"Nun, das kann man nicht verstehen, das muss man einfach glauben."


<7.0>
Ripeto: Indikoj de mezuro kaj tempo
Wiederholung: Maß- und Zeitangaben

Pluraj frazopartoj en la supra teksto havas la markon –n, kvankam ili ne estas rekta objekto.
Mehrere Satzteile im obigen Text haben die Markierung -n, obwohl sie nicht direktes Objekt sin d.
Nome, la marko –n indikas ankaŭ frazo-atributon, kiu estas
Die Markierung -n gibt auch ein Satzattribut an, das
foje indiko de mezuro (respondo al demando per "Kiel"),
mal eine Maßangabe (eine Antwort auf eine Frage mit "Wie"),
foje indiko de tempo (daŭro aŭ punkto) (respondo al demando per "Kiam").
mal eine Zeitangabe (Dauer oder Zeitpunkt) (eine Antwort auf eine Frage mit "Wann") ist.

Kolektu el la supra teksto ĉiujn frazopartojn kun la marko -n,
Stellen Sie aus dem obigen Text alle Satzteile mit der Markierung -n zusammen,
indiku en krampoj la specon (objekto, mezur-indiko, tempo-indiko)
geben Sie in Klammern die Art an (Objekt, Maßangabe, Zeitangabe)
kaj formu pri la frazo demandon, al kiu la trovita frazoparto estas la respondo.
und formulieren Sie zu dem Satz eine Frage, zu der der gefundene Satzteil die Antwort ist.

Ekzemplo / Beispiel:
Frazoparto (speco): Evan (objekto). Demando: Kiun Dio kreis? Respondo: (Li kreis) Evan.
Satzteil (Art): Evan (Objekt). Frage: Wen schuf Gott? Antwort: (Er schuf) Eva.
Kaj nun: Ek! / Und jetzt: Los!


<7.1>
Frazoparto (speco): iun tagon (indiko de tempo)
Satzteil (Art): eines Tages (Zeitangabe)
Demando: Kiam la pastro preĝis kaj laŭtlegis? Respondo: Iun tagon (li preĝis kaj laŭtlegis).
Frage: Wann betete und las der Pfarrer vor? Antwort: Eines Tages (betete und las er vor).


<7.2>
Frazoparto (speco): la sesan tagon (indiko de tempo)
Satzteil (Art): am sechsten Tag (Zeitangabe)
Demando: Kiam Dio kreis ankaŭ Evan? Respondo: La sesan tagon (li kreis ankaŭ ŝin).
Frage: Wann schuf Gott auch Eva? Antwort: Am sechsten Tag (schuf er auch sie).


<7.3>
Frazoparto (speco): la paĝon (Objekt)
Satzteil (Art): die Seite (Objekt)
Demando: Kion la pastro turnis? Respondo: La paĝon (turnis li).
Frage: Was wandte der Pfarrer um? Antwort: Die Seite (wandte er um).


<7.4>
Frazoparto (speco): plurajn paĝojn (Objekt)
Satzteil (Art): mehrere Seiten (Objekt)
Demando: Kion kaptis la pastro? Respondo: Plurajn paĝojn (kaptis li).
Frage: Was packte der Pfarrer? Antwort: Mehrere Seiten (packte er).


<7.5>
Frazoparto (speco): jenon (objekto)
Satzteil (Art): Folgendes (Objekt)
Demando: Kion legante la pastro daŭrigis? Respondo: Jenon legante (li daŭrigis).
Frage: Was lesend machte der Pfarrer weiter? Antwort: Folgendes lesend (machte er weiter).


<7.6>
Frazoparto (speco): kvindek metrojn (indiko de mezuro)
Satzteil (Art): 50 Meter (Maßangabe)
Demando: Kiel longa [ŝi/ĝi] iĝis? Respondo: 50 metrojn (longa [ŝi/ĝi] iĝis).
Frage: Wie lang wurde [sie/es]? Antwort: 50 Meter (lang wurde [sie/es]).


<7.7>
Frazoparto (speco): dudek metrojn (indiko de mezuro)
Satzteil (Art): 20 Meter (Maßangabe)
Demando: Kiel larĝa iĝis [ŝi/ĝi]? Respondo: 20 metrojn (larĝa [ŝi/ĝi] iĝis).
Frage: Wie breit wurde [sie/es]? Antwort: 20 Meter (breit wurde [sie/es]).


<7.8>
Frazoparto (speco): dek metrojn (indiko de mezuro)
Satzteil (Art): 10 Meter (Maßangabe) Demando: Kiel alta iĝis [ŝi/ĝi]? Respondo: 10 metrojn (alta [ŝi/ĝi] iĝis).
Frage: Wie hoch wurde [sie/es]? Antwort: 10 Meter (hoch wurde [sie/es]).


<7.9>
Frazoparto (speco): sin (Objekt)
Satzteil (Art): sich (Objekt)
Demando: Kiun la pastro interrompis? Respondo: Sin (li interrompis).
Frage: Wen unterbrach der Pfarrer? Antwort: Sich (unterbrach er).


<7.10>
Frazoparto (speco): momenton (indiko de mezuro!)
Satzteil (Art): einen Moment (Maßangabe)
Demando: Kiel longe la pastro pripensis? Respondo: Momenton (li pripensis).
Frage: Wie lange dachte der Pfarrer nach? Antwort: Einen Moment (dachte er nach).


<7.11>
Frazoparto (speco): la kapon (Objekt)
Satzteil (Art): den Kopf (Objekt) Demando: Kion la pastro movis tien kaj reen? Respondo: La kapon (li movis tien kaj reen).
Was bewegte der Pfarrer hin und her? Antwort: Den Kopf (bewegte er hin und her).


<7.12> Rimarko / Bemerkung:
- "Tien kaj reen" estas ali-speca fraz-atributo kun marko -n, nome "indiko de direkto".
- "Hin und her" ist (im Esperanto) ein andersartiges Satzattribur mit Markierung -n , nämlich eine "Richtungsangabe".
- La lastan frazon kun la gramatika objekto "tion" ni ignoras.
- Den letzten Satz mit dem grammatischen Objekt "das" ignorieren wir.


<8.0>
Ripeto: Indikoj de mezuro kaj tempo (Daŭrigo)
Widerholung: Maß- und Zeitangaben (Fortsetzung)
Ni vidis en la antaŭa ĉapitro, ke oni demandas
Wir sahen im vorigen Kapitel, dass man
- per "kiam" pri indiko de tempo, kaj
- mit "wann" nach einer Zeitangabe fragt, und
- per "kiel" aŭ "kiom" pri indiko de mezuro:
- mit "wie" oder "wie viel" nach einer Maßangabe:
"kiel (alt- / long- / larĝ- / aĝ- / ...)" aŭ
"wie (hoch / lang, lange / breit / alt / ...)" oder
"kiom (ofte / kostas / ...)".
"wie oft / wie viel kostet / ...)".

Se oni volas esprimi sian miron pri la eksterordinara grado de iu eco,
Wenn man sein Erstaunen über einen außergewöhnlichen Grad irgendeiner Eigenschaft ausdrücken will,
oni povas uzi "kiom" anstatau "kiel":
kann man kiom anstatt kiel verwenden:
"Kiel aĝa vi estas?" - "Mi aĝas 80 jarojn."
"Wie alt sind Sie?" - "Ich bin 80 Jahre alt."
"Ho, kiom aĝa vi estas!" / "Ho, kiom vi aĝas!"
"Oh, wie [überaus] alt Sie sind!"

Formu nun demandojn kaj respondu ilin.
Bilden Sie nun Fragen und beantworten Sie sie
Ekzemple:
Zum Beispiel:
(strato, longa) (kvincent dudek, metro)
(Straße, lang) (520, Meter)
(Demando) Kiel longa estas la strato? (Respondo) La strato estas kvincent dudek metrojn longa.
(Frage) Wie lang ist die Straße? (Antwort) Die Straße ist 520 Meter lang.


<8.1>
Kiel longe la ŝipo restis en la haveno?
Wie lange blieb das Schiff im Hafen?

Du kaj duonan tagojn [la ŝipo restis en la haveno].
2 1/2 Tage [blieb das Schiff im Hafen].


<8.2>
Kiom ofte la komercisto rimarkigis vin, ke vi ne pagis lian fakturon?
Wie oft hat der Kaufmann dich [darauf] aufmerksam gemacht, dass du seine Rechnung nicht bezahlt hast?

Tri fojojn [li rimarkigis min].
Drei Mal [hat er mich aufmerksam gemacht].


<8.3>
Kiom kostas vojaĝo al Brazilo?
Wie viel kostet eine Reise nach Brasilien?

[Vojaĝo al Brazilo kostas] minimume du mil eŭrojn.
[Eine Reise nach Brasilien kostet] wenigstens 2.000 Euro.


<8.4>
Kiel alta estas tiu monto?
Wie hoch ist dieser Berg [dort]?

[Tiu monto estas] mil naŭcent metrojn [alta].
[Dieser Berg dort ist] 1.900 m [hoch].


<8.5>
Kiel alta estas Bruno Majer?
Wie groß (im Esperanto: hoch) ist Bruno Majer?

[Bruno Majer estas] cent okdek tri centimetrojn [alta].
[Bruno Majer ist] 183 Zentimeter [groß].


<8.6>
Kiom for de la universitato loĝas Birgit?
Wie weit (im Esperanto: Wie viel weg) weg von der Universität wohnt Birgit?

[Birgit loĝas] nur unu kilometron [for de la universitato].
[Birgit wohnt] nur 1 Kilometer [von der Universität entfernt].


<8.7>
Kiom kostas fakaj libroj kutime?
Was (im Esperanto: Wie viel) kosten Fachbücher gewöhnlich?

[Fakaj libroj kutime kostas] multan monon.
[Fachbücher kosten gewöhnlich] viel Geld.


<8.8>
Kiel aĝa estas vi?
Wie alt bist du?

[Mi estas] dudek du jarojn [aĝa]. = Mi aĝas/havas 22 jarojn.
[Ich bin] 22 Jahre [alt].


<8.9>
Kiel longe saltis la sportisto?
Wie weit (im Esperanto: lang) sprang der Sportler?
[La sportisto saltis] ses metrojn [longe].
[Der Sportler sprang] 6 Meter [weit].


<8.10>
Kiel longe en Germanujo infanoj estas en la lernejo?
Wie lange sind Kinder in Deutschland in der Schule?

Pli ol dek jarojn [infanoj en Germanujo estas en la lernejo].
Mehr als 10 Jahre [sind Kinder in Deutschland in der Schule].


<8.11>
Kiel longe daŭris, ĝis (kiam) vi rericevis vian monon?
Wie lange dauerte es, bis du dein Geld wiederbekamst?

Daŭris unu semajnon [, ĝis kiam mi rericevis mian monon].
Es dauerte 1 Woche [, bis ich mein Geld wiederbekam].


<8.12>
Kiom da minutoj daŭras unu horo?
Wie viele Minuten dauert 1 Stunde?
[Unu horo daŭras] sesdek minutojn.
[Eine Stunde dauert] 60 Minuten.


<8.13>
Kiel longe vi atendis antaŭ la teatrejo por ricevi bileton?
Wie lange hast du vor dem Theater gewartet, um eine Karte zu bekommen?

[Mi atendis] du horojn.
[Ich habe] 2 Stunden [gewartet].


<8.14>
Kiel longa, larĝa kaj dika estas tiu ĉi tabulo?
Wie lang, breit und dick ist dieses Brett hier?

[La tabulo estas] du metrojn longa, 30 centimetrojn larĝa kaj 4 centimetrojn dika.
[Das Brett ist] 2 Meter lang, 30 Zentimeter breit und 4 Zentimeter dick.


<8.15>
Kiam vi revenos al la domo?
Wann kommst du zum Haus zurück?

[Mi revenos] ĵaŭdon [al la domo].
[Ich komme] am Donnerstag [zum Haus zurück].


<8.16>
Kiom ofte Birgit jam veturis al Esperanto-aranĝo?
Wie oft fuhr Birgit schon zu einer Esperanto-Veranstaltung?

[Birgit jam] multajn fojojn [veturis al Esperanto-aranĝo].
[Birgit fuhr schon] viele Male [zu einer Esperanto-Veranstaltung]


<8.17>
Kiam via kapdoloro malaperis?
Wann verschwanden deine Kopfschmerzen?

[Mia kapdoloro malaperis] la trian horon.
[Meine Kopfschmerzen verschwanden] um 3 (Uhr).


<8.18>
Kiam neniu diris iun vorton?
Wann redete keiner irgendein Wort?

La postajn sekundojn [neniu diris iun vorton].
Die folgenden Sekunden [redete keiner irgendein Wort].


<8.19>
Kiam ni rekonis unu la alian?
Wann haben wir einander erkannt?

La saman momenton [ni rekonis unu la alian]..
Im selben Moment [haben wir einander erkannt].


<8.20>
Kiam la tuta familio ree kunestos?
Wann wird die ganze Familie wieder zusammensein?

Venontan fojon [la tuta familio denove kunestos].
Das kommende Mal [wird die ganze Familie wieder zusammensein].


<8.21>
Kiel varma estas plej densa akvo?
Wie warm ist dichtestes Wasser?

Plej densa akvo estas plus kvar gradojn varma.
Dichtestes Wasser ist plus 4 Grad warm.


<8.22> Rimarkigo / Hinweis:
Atentu, ke vi foje povas uzi ankaŭ la adverban formon por la frazo-atributo,
Beachten Sie, dass Sie zuweilen auch die Adverbform für das Satzattribut verwenden können,
precipe, kiam temas pri indiko de tempopunkto.
or allem, wenn es um eine Zeitangabe geht.
Plie ofte ankaŭ atributo kun prepozicio taŭgas:
Ferner taugt oft auch ein Attribut mit Präposition (präpositionaler Ausdruck):
8.15a Ĵaŭde / Je ĵaŭdo mi revenos al la domo.
Am Donnerstag werde ich zm Haus zurückkommen.
8.16a Birgit veturis jam multfoje al Esperanto-aranĝo.
Birgit fuhr schon viele Male zu einer Esperanto-Veranstaltung.
8.17a Je la tria horo miaj kapdoloroj malaperis.
Um 3 (Uhr) verschwanden meine Kopfschmerzen.
8.18a Dum la postaj sekundoj neniu diris iun vorton.
Während der nächsten Sekunden sagte niemand irgendein Wort.
8.19a Sammomente / En la sama momento ni rekonis unu la alian.
Im selben Moment erkannten wir einander.
8.20a Venontfoje / Je la venonta fojo la tuta familio kunestos.
Das kommende Mal wird die ganze Familie zusammensein.


<9.0>
El la historio de la Esperanto-movado
Aus der Geschichte der Esperanto-Bewegung


<9.1>
Post la apero de la Unua Libro en 1887 (mil okcent okdek sep) la unuaj Esperantistoj la postajn dek ok jarojn preskaŭ nur skribis Esperanton, precipe korespondante.
Nach dem Erscheinen des "ersten Buches" 1887 haben die ersten Esperantisten die folgenden 18 Jahre Esperanto fast nur geschrieben, vor allem bei der Korrespondenz.
Do, por la parolantaro loĝante dise en la tuta mondo mankis eblo elprovi,
Für die Sprechergemeinschaft, die verstreut in der ganzen Welt lebte, fehlte also die Möglichkeit auszuprobieren,
ĉu la komunikado en Esperanto funkcias ankaŭ per la buŝo.
ob die Kommunikation auf Esperanto auch mündlich funktionierte.
Por efektiva interparolado - kaj ne nur korespondado - grandaj internaciaj kunvenoj kaj fakaj kongresoj estas la ĝusta kadro.
Für eine wirkliche Unterhaltung - und nicht nur Korrespondenz - sind große internationale Zusammenkünfte und Fachkongresse der richtige Rahmen.


<9.2>
Fine en 1905 la Francaj Esperantistoj invitis al la unua mondkongreso de Esperanto en la Franca urbeto Boulogne-sur-Mer.
Endlich luden 1905 französische Esperantisten zum ersten Weltkongress des Esperanto in das französische Städtchen Boulogne-sur-Mer ein.
Ĝi arigis 688 Esperantistojn el 20 landoj, ĉefe el Francujo kaj Britujo.
Er brachte 688 Esperantisten aus 20 Ländern, hauptsächlich aus Frankreich und Großbritannien, zusammen.
La plej bonvena partoprenanto kompreneble estis Ludwig Zamenhof mem.
Der willkommenste Teilnehmer war natürlich Ludwig Zamenhof selbst.
Li prelegis antaŭ la kongresanoj, kaj ĉiuj esperis, ke nun venos tempo kun pli granda progreso por paco, ĝis kiam ĉiaj militoj definitive ĉesos.
Er hielt Vorträge vor den Kongressteilnehmern, und alle hofften, dass nun eine Zeit mit größerem Fortschritt für den Frieden kommen werde, bis jedwede Kriege endgültig aufhörten.
Ĉiuj tre ĝojis, ke ili efektive povis kompreni unu la alian, ke do la komunikado ankaŭ buŝe kaj ne nur skribe sukcesis.
Alle freuten sich sehr, dass sie wirklich einer den anderen verstehen konnten, dass also die Kommunikation auch mündlich und nicht nur schriftlich erfolgreich war.


<9.3>
Oni kreis ankaŭ verdan flagon kiel la insignon de Esperanto difinante la aspekton jene:
Man schuf auch eine grüne Fahne als Abzeichen des Esperanto und setzte das Aussehen wie folgt fest:
La flago estas verda, sed havas maldekstre supre blankan kvadraton, en kiu estas verda stelo.
Die Fahne ist grün, hat aber oben links ein weißes Quadrat, in dem ein grüner Stern ist.
Tiuj detaloj estas simboloj:
Diese EInzelheiten sind Symbole:
Stelo estas lumo en malhela nokto,
Ein Stern ist ein Licht in dunkler Nacht,
kaj ĝiaj kvin pintoj simbolas la kvin kontinentojn.
und seine fünf Spitzen symbolisieren die fünf Kontinente.
La verda koloro simbolas esperon kaj la blanka malantaŭo pacon kaj neŭtralecon.
Die grüne Farbe symbolisiert Hoffnung und der weiße Hintergrund Frieden und Neutralität.


<9.4>
Ekde 1905 ĉiu-jare okazis mondkongreso de Esperanto, kun interrompo nur dum la grandaj mondmilitoj.
Seit 1905 fand jedes Jahr ein Weltkongress von Esperanto statt, mit Unterbrechung nur während der großen Weltkriege.
Oni nomas tiun aranĝon Universala Kongreso (mallongigo: UK, prononco: u-ko).
Man nennt diese Veranstaltung 'Allumfassender Kongress' (auf Deutsch aber gewöhnlich einfach: Esperanto-Weltkongress) (Abkürzung: UK, Aussprache: u-ko).
Miloj da homoj jam kunvenis por praktiki sian komunan lingvon en etoso de amikeco.
Tausende Menschen sind schon zusammengekommen, um ihre gemeinsame Sprache in einer Atmosphäre von Freundschaft zu verwenden.
Sed – kiel estas normale inter homoj – ili foje ankaŭ malpacas inter si. Komuna lingvo ne povas garantii seninterrompan pacon.
Aber - wie es zwischen Menschen normal ist - sie verhalten sich zuweilen auch unfriedlich untereinander. Eine gemeinsame Sprache kann keinen ununterbrochenen Frieden garantieren.
Zamenhof bone sciis tion verkante projekton pri reciproka respekto inter la popoloj kaj religioj, kiun li nomis "homaranismo".
Zamenhof wusste das gut und erarbeitete ein Projekt zu einem gegenseitigen Respekt unter den Völkern und Religionen, das er "Homaranismus" ('Lehre, Mitglied der Menschheit zu sein') nannte.
Li malakceptis, ke la homoj honoris lin kiel la "majstron", kaj donacis Esperanton al la homaro.
Er lehnte [es] ab, dass ihn die Menschen als "Meister" ehrten, und schenkte Esperanto der Menschheit.


<9.5>
Kvankam la unua mondmilito disbatis ĉiujn noblajn fantaziojn pri mondvasta paco, la lingvo Esperanto postvivis tiun periodon kaj postajn malfacilajn tempojn.
Obwohl der erste Weltkrieg alle edlen Phantasien über einen weltweiten Frieden zerschlug, überlebte die Sprache Esperanto diesen Zeitabschnitt und die folgenden schwierigen Zeiten.
En la jaro 2005 okazis denove granda kongreso en Boulogne-sur-Mer, memore al la 100jara jubileo.
Im Jahre 2005 fand erneut ein großer Kongress in Boulogne-sur-Mer statt, zur Erinnerung an das hundertjährige Jubiläum.
Intertempe okazis la politikaj ŝanĝoj,
Inzwischen waren die politischen Umwälzungen (wörtlich: Änderungen) geschehen,
tiel ke fine Esperantistoj el la oriento kaj el la okcidento povis libere kunveni.
so dass Esperantisten aus dem Osten und aus dem Westen endlich frei zusammenkommen konnten.


<10.0>
Respondu jenajn demandojn:
Beantworten Sie folgende Fragen:


<10.1>
Kio estas la Unua Libro, kiu verkis ĝin kaj en kiu jaro ĝi aperis?
Was ist das "erste Buch", wer verfasste es und in welchem Jahr erschien es?

La Unua Libro estas la unua Esperanto-libro. Ĝin verkis Ludwig Zamenhof, kaj ĝi aperis en la jaro 1887.
Das "erste Buch" ist das erste Esperanto-Buch. Ludwig Zamenhof hat es verfasst, und es erschien im Jahre 1887.


<10.2>
Kiel longe Esperantistoj inter si poste preskaŭ nur korespondis?
Wie lange haben die Esperantisten danach unter sich fast nur korrespondiert?

Dek ok jarojn Esperanto estis uzata preskaŭ nur skribe.
18 Jahre [lang] wurde Esperanto fast nur schriftlich verwendet.


<10.3>
Kio estas Universala Kongreso?
Was ist ein 'Allumfassender Kongress'?

Universala Kongreso estas la nomo de la ĉiujara mondokongreso de Esperanto
'Allumfassender Kongress' (im Deutschen einfach: Esperanto-Weltkongress) ist der Name des alljährlichen Weltkongresses des Esperanto.


<10.4>
Kial disa parolantaro bezonas kunvenojn?
Warum benötigt eine verstreute Sprechergemeinschaft Zusammenkünfte?

Kuvenoj estas necesaj, ĉar nur kadre de ili oni povas efektive ekzerci buŝan interkomunikadon.
Zusammenkünfte sind notwendig, da man nur in deren Rahmen eine mündliche Kommunikation wirklich üben kann.


<10.5>
Kiam kaj kie okazis la unua Universala Kongreso?
Wann und wo fand der erste Esperanto-Weltkongress statt?

La unua Universala Kongreso okazis en 1905 en la Franca urbeto Boulogne-sur-Mer.
Der erste Esperanto-Weltkongress fand 1905 in dem französischen Städtchen Boulogne-sur-Mer statt.


<10.6>
Kio estis la ĉefa nova sperto dum tiu kongreso?
Was war die hauptsächliche neue Erfahrung bei diesem Kongress?

La Esperantistoj spertis unuafoje, ke Esperanto ankaŭ buŝe funkcias kaj ke oni tial povas diskuti problemojn internacie.
Die Esperantisten erfuhren zum ersten Mal, dass Esperanto auch mündlich funktioniert und dass man deshalb Probleme auch international diskutieren kann.


<10.7>
Kiu partoprenanto estis tre bonvena kaj kial?
Welcher Teilnehmer war sehr willkommen und warum?

Tre bonvena estis kompreneble Ludwig Zamenhof, ĉar li elpensis Esperanton kaj povis lingve kaj lingvopolitike konsili.
Sehr willkommen war natürlich Ludwig Zamenhof, denn er hatte sich Esperanto ausgedacht und konnte sprachliche und sprachpolitische Ratschläge geben.


<10.8>
Ĉu Zamenhof havis ankoraŭ alian mesaĝon ol nur "parolu Esperanton"?
Hatte Zamenhof noch eine andere Botschaft als nur "Sprecht Esperanto"?

Jes, li konsilis ankaŭ, respekti ĉiujn aliajn popolojn kaj religiojn, kaj nomis tion 'homaranismo'.
Ja, er riet auch, alle anderen Völker und Religionen zu respektieren, und nannte das 'Homaranismus'.


<10.9>
Kion esperis la homoj?
Was hofften die Leute?

La homoj esperis, ke per komuna lingvo venos ankaŭ progreso por la paco.
Die Leute hofften, dass es durch eine gemeinsame Sprache auch einen Fortschritt für den Frieden gebe.


<10.10>
Sed ĉu komuna lingvo estas garantio por mondvasta paco?
Aber ist eine gemeinsame Sprache eine Garantie für einen weltweiten Frieden?

Ne, kelkaj popoloj havis la saman lingvon kaj tamen militis inter si.
Nein, einige Völker hatten eine gemeinsame Sprache und führten dennoch Krieg gegeneinander.


<10.11>
Kio post 1905 disbatis ĉiujn noblajn fantaziojn pri senfina paco?
Was zerschlug nach 1905 alle edlen Phantasien von einem endlosen Frieden?

La unua mondmilito preskaŭ mortigis la ideon de Esperanto.
Der erste Weltkrieg tötete beinahe die Idee des Esperanto.


<10.12>
Kiam okazis denove granda internacia Esperanto-kongreso en Boulogne-sur-Mer?
Wann fand erneut ein großer internationaler Esperanto-Kongress in Boulogne-sur-Mer statt?

Tio estis en 2005 okaze de la centjara jubileo de la unua Universala Kongreso.
Das war 2005 anlässlich des hundertjährigen Jubiläums des ersten Esperanto-Weltkongresses.


<10.13>
Ĉu Universalaj Kongresoj ekde 1905 okazis sen-interrompe?
Haben Esperanto-Weltkongresse seit 1905 ununterbrochen stattgefunden?

Ne, sed nur la mondmilitoj interrompis la okazon.
Nein, aber nur die Weltkriege unterbrachen das Stattfinden.


<10.14>
Kia etoso regas dum Esperantistaj kongresoj?
Welche Atmosphäre herrscht auf Kongressen der Esperantisten?

En Esperanto-kongresoj regas etoso de amikeco, almenaŭ plej ofte.
Auf Esperanto-Kongressen herrscht eine Atmosphäre der Freundschaft, wenigstens meistens.


<10.15>
Ĉu vi scias, kie okazis la lasta Universala Kongreso?
Wissen Sie, wo der letzte Esperanto-Weltkongress stattfand?
(Se ne, serĉu tiun scion en la Interreto.)
(Wenn nicht, suchen Sie dieses Wissen im Internet.)

(En 2014 la Universala Kongreso estis en Bonaero en Argentino.)
(2014 war der Esperanto-Weltkongress in Buenos Aires in Argentinien.)


<10.16>
Kion oni uzas kiel simbolon por Esperanto?
Was benutzt man als Symbol für Esperanto?

Simbolo de Esperanto estas flago kun la Esperanto-stelo.
Symbol für Esperanto ist eine Fahne mit dem Esperanto-Stern.


<10.17>
Kiujn kolorojn havas la Esperanto-flago?
Was für Farben hat die Esperanto-Fahne?

La Esperanto-flago estas verda kaj blanka.
Die Esperanto-Fahne ist grün und weiß.


<10.18>
Por kio stelo estas simbolo?
Für was ist ein Stern ein Symbol?

Stelo estas simbolo por io, kio brilas en la nokto.
Ein Stern ist ein Symbol für etwas, das in der Nacht strahlt.


<10.19>
Kion simbolas la kvin stelopintoj?
Was symbolisieren die fünf Sternspitzen?

La kvin stelopintoj simbolas la kvin kontinentojn.
Die fünf Sternspitzen symbolisieren die fünf Kontinente.


<10.20>
Kial la flago estas ĉefe verda?
Warum ist die Fahne hauptsächlich grün?

La Esperanto-flago estas verda, ĉar la koloro verdo simbolas la esperon.
Die Esperanto-Fahne ist grün, weil die Farbe Grün die Hoffnung symbolisiert.

<11.0>
Ekzameno sur baza nivelo (B1) / Prüfung auf dem Basisniveau (B1):
Temo 7: Libertempo, amuziĝo, kulturo / Thema 7: Freizeit, Vergnügen, Kultur

Kiel vi zorge povas prepari la supran temon:
Wie Sie sorgfältig das obige Thema vorbereiten:
Unue lernu el la bluaj vortoj la nekonatajn.
Lernen Sie zuerst von den blauen Wörtern die unbekannten.
Poste kompletigu la ekzemplan dialogon tradukante la German-lingvajn vortojn inter krampoj al Esperanto.
Danach vervollständigen Sie den Beispieldialog, indem Sie die deutsch[sprachig]en Wörter zwischen Klammern ins Esperanto übersetzen.
Fine transformu la ekzemplan dialogon, ŝanĝante ĝin laŭvole per viaj personaj cirkonstancoj.
Endlich gestalten Sie den Beispieldialog um, indem Sie ihn nach Gutdünken mit Ihren persönlichen Umständen ändern.
Kaj nun: Ek!
Und jetzt: Los!


<11.1>
Ekzamenanto / Prüfer:
Paŭla Hajne. Mi salutas vin kaj esperas, ke vi bonfartas.
Paula Hajne. Ich grüße Sie und hoffe, dass es Ihnen gutgeht.

Ekzamenato / Prüfling:
Dankon, same, sinjorino Hajne. Mi estas Bodo Aktivema.
Danke, gleichfalls, Frau Hajne. Ich bin Bodo Aktivema ("aktivistisch").

Dum tiu ĉi parto de la buŝa ekzameno ni parolas pri libertempo, amuziĝo kaj kulturo.
Während dieses Teils der mündlichen Prüfung werden wir über Freizeit, Vergnügen und Kultur reden.
Do, bonvolu permesi kelkajn demandojn pri via privata vivo.
Bitte erlauben Sie also einige Fragen zu Ihrem Privatleben.
Mi tamen memorigas, ke vi laŭ la ekzamena regularo ne nepre devos diri la veron,
Ich erinnere aber daran, dass Sie laut dem Prüfungsregularium nicht unbedingt die Wahrheit sagen müssen,
ĉar kompreneble ankaŭ la datumoj de ekzamenatoj estu ŝirmataj.
denn natürlich sollen auch die Daten der Prüflinge geschützt werden.
Do, sen honto rakontu troigojn kaj fantaziajn aferojn.
Also, erzählen Sie ohne Scham Übertreibungen und Fantasiedinge.

Mi komprenas, en ordo. Mi elpensos ĉiajn informojn volonte kaj senhonte.
Ich verstehe, in Ordnung. Ich werde mir gern und schamlos Informationen jeglicher Art ausdenken.

(Ambaŭ ridas / Beide lachen)

Restu trankvila. Sufiĉos funkciigi vian fantazion.
Bleiben Sie gelassen. Es wird [für Sie] genügen, Ihre Phantasie in Gang zu bringen.
Kiel vi pasigas vian libertempon?
Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?

Nu, mi havas diversajn interesojn kaj hobiojn.
Nun, ich habe verschiedene Interessen und Hobbys.
Dum la lasta jaro Esperanto iĝis pli kaj pli grava en mia libertempo.
Im Laufe des letzten Jahres wurde Esperanto immer wichtiger (wörtlich: mehr und mehr wichtig) in meiner Freizeit.
Tial mi ankaŭ provas ekzameniĝi.
Deshalb versuche ich mich auch einer Prüfung zu unterziehen.
Mi abonis du Esperanto-revuojn kaj legadas ilin komplete.
Ich habe zwei Esperanto-Zeitschriften abonniert und pflege sie vollständig zu lesen.
Mi estas ankaŭ membro de Germana Esperanto-Asocio kaj regule partoprenas ties kongresojn.
Ich bin auch Mitglied im Deutschen Esperanto-Bund und nehme regelmäßig an dessen Kongressen teil.

Ĉu vi faras tion por amuzi vin aŭ por subteni la ideon de Esperanto?
Machen Sie das, um sich zu vergnügen oder um die Idee des Esperanto zu unterstützen?

Kaj - kaj. Estas ja ĝojiga afero, ke Esperanto,
Sowohl als auch. Es ist ja eine erfreuliche Sache, dass Esperanto
kaj utilas por amuziĝo, kaj postulas certan idealismon,
sowohl für das Vergnügen nützt als auch einen gewissen Idealismus erfordert,
nome revi pri la tutmondiĝo de paco kaj amikeco.
nämlich von der Globalisierung von Friede und Freundschaft zu wunschträumen.

<11.2>
Vi menciis aliajn interesojn.
Sie haben andere Interessen erwähnt.

Jes, kun fervoro mi amas ankaŭ la naturon, precipe la bestojn.
Ja, mit Eifer liebe ich auch die Natur, besonders die Tiere.
Laŭ-eble ofte mi serĉas eblon, observi bestojn.
So oft wie möglich suche ich eine Möglichkeit, Tiere zu beobachten,
migrante tra kampoj kaj arbaroj.
wenn ich durch Felder und Wälder wandere.
Mi ege ŝatas ankaŭ, naĝi en puraj riveroj kaj lagoj, same en la maro, kaj tranokti en tendo.
Ich schätze es auch sehr, in sauberen Flüssen und Seen, ebenso im Meer, zu schwimmen und im (im Esperanto: in einem, also ohne Artikel!) Zelt zu übernachten.

Ĉu vi por via restado en la naturo preferas certan sezonon?
Bevorzugen Sie für Ihr Verweilen in der Natur eine bestimmte Jahreszeit?

Ne, ĉiu sezonon havas specifan avantaĝon.
Nein, jede Jahreszeit hat einen spezifischen Vorzug.
En printempo ĉie kreskas floroj, kaj la birdoj okupas sin pri siaj idoj.
Im Frühling wachsen überall Blumen, und die Vögel beschäftigen sich mit ihren Kleinen.
En somero, kiam la hela suno brilas el blua ĉielo kaj ĝiaj radioj varmigas la akvon, oni povas naĝi kaj tendumi.
Im Sommer, wenn die helle Sonne aus blauem Himmel scheint und ihre Strahlen das Wasser erwärmen, kann man schwimmen und zelten.
Fine la aŭtuno estas la plej taŭga sezono por migri.
Der Herbst endlich ist die tauglichste Jahreszeit, um zu wandern.

<11.3>
Kaj ĉu vi en la vintro televidas kaj aŭskultas radio-staciojn? (ridetas)
Und sehen Sie im Winter fern und hören Radiosender? (lächelt)

Ne, mi malofte televidas; mi trovas la plej multajn programojn tro aĉaj.
Nein, ich sehe selten fern, ich finde die meisten Programme zu mies.
kaj mian radio-aparaton mi funkciigas sole dum la matenmanĝo.
und mein Radio setze ich lediglich beim Frühstück in Gang.
En la vintro estas tempo por flugi al varmaj landoj,
Im Winter ist Zeit, um in warme Länder zu fliegen,
sed tio estas pli revo ol konsidero de la realo; por tio mi devus longe ŝpari.
aber das ist mehr Wunschtraum als Berücksichtigung der Wirklichkeit; dafür müsste ich lange sparen.

Kaj natur-amanto vi estus ankaŭ en la embaraso, ke avioj tre malutilas al la medio. -
Und als Naturliebhaber wären Sie auch in der Verlegenheit, dass Flugzeuge die Umwelt schädigen. -
Kion estas do via okupo en vintro?
Was ist also Ihre Beschäftigung im Winter (wörtlich: in einem Winter)?

Aŭ mi almenaŭ simple ĝuas la freŝan aeron ekstere promenante,
Entweder genieße ich zumindest einfach die frische Luft, indem ich draußen spazieren gehe,
aŭ mi kaptas la okazon, veturi en trajno al la proksima ĉef-urbo
oder ich ergreife die Gelegenheit, in einem Zug zur nahen Hauptstadt zu fahren,
por iri al teatrejo aŭ muzeo, vidi filmon en kinejo aŭ aŭskulti koncerton.
um in ein Theater oder Museum zu gehen, im Kino einen Film zu sehen oder einem Konzert zu lauschen.

<11.4>
Ĉu vi povas kombini tion kun via ŝat-okupo Esperanto?
Können Sie das zuweilen mit Ihrem Hobby Esperanto kombinieren?

Foje jes: La urba klubo de tempo al tempo organizas koncerton de Esperanto-muzikistoj.
Zuweilen ja: Der städtische Klub organisiert von Zeit zu Zeit ein Konzert von Esperanto-Musikern.
Iam gastis eĉ dupersona teatra grupo, alian fojon iu prezentis poemojn, kiujn ŝi mem verkis.
Einmal war sogar eine zweiköpfige Theatergruppe zu Gast, ein anderes Mal präsentierte jemand Gedichte, die sie selbst verfasst hatte.
Kutime mi helpas en la organizado.
Gewöhnlich helfe ich bei der Organisation.

Ĉu tiam la programo estas publika? Ĉu vi invitas ankaŭ eksterulojn?
Ist das Programm dann öffentlich? Laden Sie auch Außenstehende ein?

Kiam konvenas, jes, ĉar ni Esperantistoj ja ne kaŝu nin.
Wenn es passt, ja, denn wir Esperantisten sollen uns ja nicht verstecken.
Ali-okaze ni ne miru, se homoj asertas, ke Esperantujo ne havas kulturon.
Sonst sollte man sich nicht wundern, wenn Leute behaupten, dass Esperantoland keine Kultur habe.

Mi tute konsentas. Ĉu via klubo vendas biletojn?
[Da] stimme ich völlig zu. Verkauft Ihr Klub Eintrittskarten?

Escepte, jes. Se ni organizantoj devas lupreni kaj pagi pli grandan salonon,
Ausnahmsweise, ja. Wenn wir Organisatoren einen größeren Raum anmieten und bezahlen müssen,
tiam interesatoj povas mendi kaj aĉeti biletojn.
dann können Interessenten Eintrittskarten bestellen und kaufen.
La celo tamen estas sole, ke la sumo de la spezoj estu nul, do ne gajni profiton.
Das Ziel ist aber nur, dass die Summe der Geldflüsse Null ist, also nicht, einen Profit zu gewinnen.

<11.5>
Do, mi aŭdas, ke vi estas sufiĉe multflanka kaj bona Esperantisto.
Also, ich höre, dass Sie ziemlich vielseitig und ein guter Esperantist sind.

Dankon pro la komplimento.
Danke für das Kompliment.
Mi provas, fari ĉion tiom bone, kiom mi povas.
Ich versuche, alles so (sehr) gut zu machen, wie (viel) ich kann.

Klare, neniu povas esti ĉiel perfekta.
Klar, niemand kann in jeder Hinsicht perfekt sein.
Havu bonan tagon, kaj multan sukceson en la cetera ekzameno.
Haben Sie einen guten Tag, und viel Erfolg in der übrigen Prüfung.

Ankaŭ al vi bonan tagon, sinjorino Hajne. Dankon pro la bonaj deziroj.
Auch Ihnen einen guten Tag. Danke für die guten Wünsche.

Ĝis revido, sinjoro Aktivema!
Auf Wiedersehen, Herr Aktivema!

Ĝis revido, sinjorino Hajne, sed ne en la samaj roloj kiel nun. (ridetas)
Auf Wiedersehen, Frau Hajne, aber nicht in denselben Rollen wie nun. (lächelt)

<12.0>
Ripeto: Kiel uzi la apostrofon?
Wiederholung: Wie das Auslassungszeichen benutzen?
(Vidu ankaŭ en la gramatiko de leciono 4 / Schauen Sie auch in die Grammatik der Lektion 4)


<12.1>
La apostrofon oni uzas por indiki, ke forfalis unu litero.
Das Auslassungszeichen (den Apostroph) benutzt man, um anzuzeigen, dass ein Buchstabe weggefallen ist.
Estas por tio nur jenaj du ebloj:
Dafür gibt es nur folgende zwei Möglichkeiten:

- forfalo de "a" en la artikolo "la" => l’
- Wegfall des "a" im Artikel "la" => l'

- forfalo de "o" je la fino de substantivo: (vidu malsupre) peco => pec’, folio => foli’
Wegfall des "o" am Ende eines Substantives: (siehe unten) peco => pec' , folio => foli'

Atentu: La apostrofo ne ŝanĝas la pozicion de la (vort)akcento!
Beachten Sie: Der Apostroph ändert die Position der (Wort)Betonung nicht!


<12.2>
La vortoj por la koloroj Die Farbwörter
(wörtlich: Die Wörter für die Farben)
(lern-poemeto de / Lerngedichtchen von Rudolf Fischer)

Nigra estas pec’ de karbo,
Schwarz ist ein Stück Kohle,
verda la foli’ de arbo,
grün das Blatt eines Baumes,
blua jen la firmamento,
blau hier das Firmament,
blanka neĝ’ en vintra vento;
weiß Schnee in einem Winterwind;

bruna la printempa tero,
braun die Frühlingserde,
flava suno en somero,
gelb Sonne in einem Sommer,
griza en aŭtun’ nebulo,
grau in einem Herbst Nebel,
ruĝa sango de vivulo.
rot Blut eines Lebewesens.


<12.3>
Ekzerco / Übung

Demando-rondo / Fragerunde:
Ĉu vi povas diri al mi, kio estas blua?
Kannst du mir sagen, was blau ist?
(La alia respondas per ekzemplo: "La maro estas blua."
Der andere antwortet mit einem Beispiel: "Das Meer ist blau."
kaj poste pludemandas alian pri alia koloro.)
und fragt danach weiter einen anderen nach einer anderen Farbe.)

Alternativa versio / Alternative Version:
Mi vidas ion, kion vi ĉiuj ne vidas, kaj tio estas verda.
Ich sehe was, was ihr alle nicht seht, und das ist grün.
(La aliaj devas diveni / Die anderen müssen raten.)


<13.0>
Skeĉo: Tute malnova amiko / Sketsch: Ein ganz alter Freund

(Se vi ludas la skeĉon, ŝanĝu la tekston, se necese, laŭ la sekso de la ludantoj.)
(Wenn Sie den Sketsch spielen, ändern Sie den Text, wenn nötig, gemäß dem Geschlecht der Spieler.)


<13.1>
Unua persono:
Erste Person:
Ho, amiko, mi longan tempon ne plu vidis vin.
Oh, [mein] Freund, ich habe dich lange Zeit nicht mehr gesehen.
Ni iĝis maljunaj intertempe, ĉu ne?
Wir sind inzwischen alt geworden, nicht wahr?

Dua persono:
Zweite Person:
Kio estas? Ĉu vi parolas kun mi?
Was ist? Sprechen Sie mit mir?


<13.2>
Unua persono:
Erste Person:
Jes, kompreneble.
Ja, natürlich.
Apenaŭ vi venis ĉirkaŭ la angulon, mi ekde la unua momento rekonis vin.
Kaum kamst du um die Ecke, habe ich dich vom ersten Moment an wiedererkannt.
Vi nur iom plialtiĝis, iom, eble nur kelkajn centimetrojn.
Du bist nur etwas größer geworden, etwas, vielleicht nur einige Zentimeter.

Dua persono:
Zweite Person:
Ĉu mi? Mi ne iom plialtiĝis. Mi ĉiam jam estis tiel alta.
Ich? Ich bin nicht größer geworden. Ich war immer schon so groß.


<13.3>
Unua persono:
Erste Person:
Ne povas esti. Kiam mi vidis vin lastfoje antaŭ ĉirkaŭ dudek jaroj,
Kann nicht sein. Als ich dich letztes Mal vor ungefähr zwanzig Jahren gesehen habe,
vi estis iom malalta, jes, sufiĉe malalta ...
warst du etwas klein, ja, ziemlich klein ...
Hm, krome viaj haroj nigriĝis intertempe.
Hm, außerdem sind deine Haare inzwischen schwarz geworden.

Dua persono:
Zweite Person:
Ĉu vi estas freneza? Mi ĉiam jam havis nigran hararon.
Sind Sie verrückt? Ich hatte immer schon schwarzes Haar.


<13.4>
Unua persono:
Erste Person:
Vi ŝercas, amiko mia.
Du machst Witze, mein Freund.
Mi tute bone scias, ke vi antaŭ multaj jaroj havis blondajn harojn.
Ich weiß sehr gut, dass du vor vielen Jahren blonde Haare hattest.
Kaj via vizaĝo iĝis iom malbela.
Und dein Gesicht ist etwas hässlich geworden.
Multaj homoj certe ne rekonus vin, {Hugo/Monika}, sed mi ja jes.
Viele Leute würden dich sicher nicht wiedererkennen, {Hugo/Monika}, aber ich durchaus.

Dua persono (koleras):
Zweite Person (ist zornig):
Nun sufiĉas! Fino! Atentu vi vian vizaĝon kaj ne mian!
Jetzt reicht's! Schluss! Achten Sie auf Ihr Gesicht und nicht auf meines!
Kaj notu en via konfuza cerbo, ke mia nomo ne estas {Hugo/Monika}!
Und notieren Sie in Ihrem wirren Hirn, dass mein Name nicht {Hugo/Monika}!


<13.5>
Unua persono:
Erste Person:
Ĉu vi intertempe ankaŭ havas alian nomon?
Hast du inzwischen auch einen anderen Namen?
Kia bonŝanco, ke mi tamen rekonis vin,
Was für ein Glück, dass ich dich trotzdem wiedererkannt habe,
kvankam vi estas preskaŭ ĉiel aliulo ...
obwohl du fast in jeder Hinsicht ein anderer Mensch bist ...


<14.0>
Por pli precizigi: La konstru-radiko "-ec-"
Um mehr zu präzisieren: Die Bildungswurzel "-ec-"

"-ec-" havas ĉefe du signifojn / hat hauptsächlich zwei Bedeutungen:

- indiki econ / eine Eigenschaft anzeigen
- indiki kvazaŭecon, t.e., ke io estas simila (ne: identa) al tio, kion esprimas la kerno de la vorto.
eine Gleichartigkeit anzeigen, d.h. dass etwas ähnlich (nicht: identisch) ist mit dem, was der Wortstamm ausdrückt.

Pri la diferenco inter "longo" kaj "longeco" kaj simile por aliaj vortoj de dimensio (mezurebla eco) legu en la gramatiko de leciono 8.
Über den Unterschied zwischen "Länge" und "Länge (Langsein)" und ähnlich bei anderen Wörtern für eine Dimension (messbare Eigenschaft) lesen Sie in der
Grammatik zu Lektion 8.


<14.1>
Indiki econ / Eine Eigenschaft anzeigen

Vortoj kun la sufikso "-ec-" indikas abstraktan kvaliton (kaj ne iun konkretan tempon aŭ ion alian).
Wörter mit dem Suffix -ec- zeigen eine abstrakte Eigenschaft (und nicht eine konkrete Zeit oder etwas anderes) an.

Ekzemploj / Beispiele:
amiko => amikeco (kvalito de interhoma rilato: amika)
Freund => Freundschaft (Eigenschaft einer zwischenmenschlichen Beziehung: freundschaftlich)
bunta => bunteco (eco esti bunta) / bunt => Buntheit (Eigenschaft, bunt zu sein)

Tamen multaj homoj uzadas ec-formojn, kiam aĵ-formoj estas ĝustaj.
Dennoch pflegen viele Leute ec-Formen zu verwenden, wenn-Formen richtig sind.

Ekzemploj / Beispiele:

(Im Deutschen lassen sich einige Gegensätze nur schwer verdeutlichen.)

Mia amiko bonŝance loĝas en mia proksimaĵo. (ne: ... proksimeco)
Mein Freund wohnt zum Glück in meiner Nähe (= nahen Umgebung). (nicht: ... Nähe = Nahsein)
Sed: Pro la proksimeco de lia loĝejo ni ofte povas vidi nin.
Aber: Wegen der Nähe (= Nahsein) seiner Wohnung können wir uns oft sehen.

Ni iradis supren kaj supren, ĝis kiam ni estis sur la altaĵo. (ne: ... alteco)
Wir gingen und gingen immer weiter nach oben, bis wir auf der Höhe (= Anhöhe) waren. (nicht: ... Höhe = Hochsein)
Sed: Tamen la alteco de la monto ne estis granda.
Aber: Die Höhe (= das Hochsein) des Berges war nicht groß.

Mi ĝojas, ke multaj infanoj vivas en nia ĉirkaŭo. (aŭ: ... ĉirkaŭaĵo, sed ne: ... ĉirkaŭeco)
Ich freue mich, dass viele Kinder in unserer Umgebung wohnen. (auch: ... konkrete Umgebung, aber nicht: ... Rundumsein)
Sed: Pri la ĉirkaŭeco de multaj infanoj mi ĝojas.
Aber: Über das Rundumsein vieler Kinder freue ich mich.

Mi vidas neniun eblon fari tion. (ne: ... eblecon)
Ich sehe keine (konkrete) Möglichkeit, das zu tun. (nicht: ... kein abstraktes Möglichsein)
Sed: Kion ajn ni faros, tio ne havos eblecon.
Aber: Was auch immer wir tun werden, es wird keine (abstrakte) Möglichkeit haben (= wird nicht möglich sein).

Pesimistoj asertas, ke Esperanto ne havas estonton,
Pessimisten behaupten, dass Esperanto keine Zukunft hat,
sed optimistoj opinias, ke Esperanto havas estontecon.
aber Optimisten meinen, dass Esperanto eine Zukunftsträchtigkeit hat (= zukunftsträchtig, aussichtsreich, vielversprechend ist).


<14.2>
Indiki kvazaŭecon / Eine Gleichartigkeit anzeigen

Ekzemploj / Beispiele:
S-ro Majer traktas sian nevon en patreca maniero, t.e. kvazaŭ ties patro.
Herr Majer behandelt seinen Neffen in väterlicher Weise. d.h. wie dessen Vater.
Tiu vilaĝo aspektas urbece (kvazaŭ ĝi estas urbo, sed ĝi ne estas).
Dieses Dorf [dort] siehe städtisch aus (als ob es eine Stadt sei, aber [das] ist es nicht.)
La vortkerno de "telefonado" estas "telefon-", do substantiveca radiko.
Der Wortstamm von telefonado ist telefon- , also eine substantivartige Wurzel.
("Substantiveca", ĉar la radiko "telefon-" ne estas substantivo, dum "telefono" jes estas.)
("Substantivartig", weil die Wurzel telefon- kein Substantiv ist, wohingegen telefono [das] wohl ist.


<15.0>
Ekzerco / Übung

Enmetu "-ec-", "-aĵ-" aŭ nenion en la sekvantajn frazojn:
Setzen Sie -ec-, -aĵ- oder nichts in die folgenden Sätze ein:


<15.1>
Por kompletigi kelkajn frazojn en tiu ĉi ekzerco, ekzistas pli ol unu eblo.
Um einige Sätze in dieser Übung hier zu vervollständigen, gibt es mehr als eine [konkrete] Möglichkeit.

<15.2>
La eblo / ebleco, enmeti plurajn eblojn, ne estas kontraŭ la logiko.
Die Möglichkeit / das Möglichsein, mehrere [konkrete] Möglichkeiten einzusetzen, ist nicht gegen die Logik.

<15.3>
Ne fluanta akvo ofte havas profundecon / profundaĵon.
Stehendes (= nicht fließendes) Wasser hat oft die Eigenschaft, tief zu sein / eine Untiefe (= tiefe Stelle).

<15.4>
Fruktoj falas ĉiam en la ĉirkaŭaĵo de sia arbo.
Früchte fallen immer in der Umgebung ihres Baumes.

<15.5>
La proksimeco de lernejoj estas grava kialo por gepatroj, aĉeti domon en la proksim(aĵ)o.
Die Nähe (Eigenschaft!) von Schulen ist ein wichtiger Grund für Eltern, ein Haus in der Nähe (= nahe Umgebung) zu kaufen.

<15.6>
En la profundaĵo de la valo fluis rivereto kun profundo de maksimume okdek kvin centimetroj.
In der Tiefe des Tales floss ein Bach mit einer Tiefe von maximal 85 Zentimetern.

<15.7>
Maljam dum la realigado de nia projekto aperis neatenditaj komplikaĵoj.
Erst während der Realisierung unseres Projektes erschienen unerwartete Komplikationen.
Ni fakte subtaksis la komplikecon de la afero.
Wir haben tatsächlich die Kompliziertheit der Sache unterschätzt.

<15.8>
Tiu ĉi modo ankoraŭ ne estas aktuala;
Diese Mode hier ist noch nicht zeitgemäß;
ĝi eble havas estontecon, sed ja nur en estonto.
sie hat vielleicht Zukunftsträchtigkeit, aber eben nur in der Zukunft.

<15.9>
Tiu plano estas kompleta idiotaĵo.
Dieser Plan ist eine vollständige Idiotie (Inhalt).
Ĉiu devas tuj vidi ĝian idiotecon.
Jeder muss sofort dessen Idiotie (Eigenschaft) sehen.

<15.10>
Estonte mi regos ĉiujn komplikaĵojn en la uzado de la sufikso "-ec-".
Zukünftig werde ich alle Komplikationen beim Gebrauch des Suffixes -ec- beherrschen.

<15.11>
Matene la helo (heleco ist falsch, denn es kann noch fast dunkel sein)
decidas, kiam la birdoj komencas kanti.
Morgens entscheidet die Helligkeit, wann die Vögel anfangen zu singen.


<16.0>
Por pli precizigi: La konstru-radiko "-ad-"
Um mehr zu präzisieren: Die Bildungswurzel -ad-


<16.1>
La unua funkcio de -ad- estas, formi el verbo substantivon por la ago.
Die erste Aufgabe von -ad- ist, aus einem Verb ein Substantiv für die Handlung zu bilden.

Ekzemplo / Beispiel:

telefoni => la telefonado 'das Telefonieren'
telefonieren => das Telefonieren

Sed sen "-ad-": telefono = telefonilo = telefon-aparato (ne ago!)
Aber ohne -ad- : Telefon = Telefoninstrument = Telefonapparat (keine Handlung!)


<16.2>
La dua funkcio de "-ad-" estas, indiki daŭran aŭ ripetan agon, do, agadon,
Die zweite Aufgabe von -ad- ist, eine dauernde oder wiederholte Handlung anzuzeigen, also ein Handeln,
se la substantivo sen "-ad-" jam signifas (unufojan) agon.
wenn das Substantiv ohne -ad- schon eine (einmalige) Handlung bedeutet.

Ekzemploj / Beispiele:

bati => la bato (unufoja ago), la batado (agado = daŭra aŭ ripeta ago)
schlagen => der Schlag (einmalige Handlung), das Schlagen (Handeln => andauernde oder wiederholte Handlung)

varbi => la varbo (unufoja ago, malofta vortformo),
werben => die Werbung (einmalige Handlung, seltene Wortform),
la varbado (agado = daŭra aŭ ripeta ago, ofta vortformo)
die Werbung, das Werben (Handeln => andauernde oder wiederholte Handlung, häufige Wortform)

Verbformoj kun "-ad-" kompreneble ĉiam signifas daŭron aŭ ripeton:
Verbformen mit -ad- bedeuten natürlich immer Dauer oder Wiederholung:
telefoni => telefonadi = ade telefoni
telefonieren => länger oder wiederholt telefonieren

Se oni volas esprimi per "telefonado" nur unufojan agon, tiam oni devas diri "unufoja telefonado".
Wenn man mit "telefonado" nur einmaliges Telefonieren ausdrücken will, dan muss man sagen "einmaliges Telefonieren".
(Eblus ankaŭ "telefon-ago", sed tio ĝis nun ne estas kutima.)
("Telefonhandlung" wäre auch möglich, aber das ist bis jetzt nicht üblich.
Ali-okaze "telefonado" (kaj ĉiu tia substantivo kun substantiveca radiko) estas neŭtra rilate daŭron aŭ ripeton.
Andernfalls ist "Telefonieren" (und jedes solche Substantiv mit substantivartiger Wurzel) indifferent in Bezug auf Dauer und Wiederholung.


<16.3>
Plie "-ad-" povas ankaŭ signifi "laŭkutime" (en la Germana: 'pflegen zu').
Ferner kann -ad- auch "gewohnheitsmäßig" bedeuten (im Deutschen: pflegen zu).
Ekzemplo:
Beispiel:
Mia patro diradas ... 'Mein Vater pflegt zu sagen' = Mia patro laŭkutime diras ... = ... ĉiam diras ...
Mein Vater pflegt zu sagen ... = Mein Vater sagt gewohnheitsmäßig ... = ... sagt immer ...


<16.4>
Zamenhof ofte uzis "-ad-". En modernaj tekstoj "-ad-" aperas malpli ofte.
Zamenhof hat -ad- oft verwendet. In modernen Texten erscheint -ad- weniger häufig.
Ĉar la uzo aŭ ne-uzo de "-ad-" dependas de tio, kion la aŭtoro intencas esprimi, oni ne povas ekzerci, kiam tio estas ĝusta aŭ ne ĝusta.
Da der Gebrauch oder Nichtgebrauch von -ad- davon abhängt, was der Autor auszudrücken beabsichtigt, kann man nicht üben, wann das richtig oder nicht richtig ist.


<17.0>
Ekzameno sur baza nivelo (B1) / Prüfung auf Basisniveau (B1):
Temo 8: Sano kaj sporto / Thema 8: Gesundheit und Sport

Preparo por la baznivela ekzameno per plia dialogo:
Vorbereitung durch einen weiteren Dialog auf die Prüfung zum Basisniveau:
Lernu unue el la bluaj vortoj novajn, utilajn, kiuj ĝis nun estis nekonataj al vi.
Lernen Sie zuerst unter den blauen Wörtern neue, nützliche, die Ihnen bis jetzt unbekannt waren.
Poste kontrolu, ĉu vi intertempe kapablas traduki ĉiujn vortojn kaj esprimojn, kiuj staras inter krampoj, al Esperanto.
Kontrollieren Sie danach, ob Sie inzwischen in der Lage sind, alle Wörter und Ausdrücke, die zwischen Klammern stehen, ins Esperanto zu übersetzen.
Laste verku dialogon similan al la ekzempla per viaj personaj cirkonstancoj, tamen ankaŭ fantaziante laŭvole.
Verfassen Sie zuletzt einen dem Beispieldialog ähnlichen mit Ihren persönlichen Verhältnissen, wobei Sie aber auch beliebig fantasieren.


<17.1>
Ekzamenanto:
Prüfer:
Bonan tagon! Mia nomo estas Eliza Sporta. Kiel vi fartas?
Guten Tag! Mein Name ist Eliza Sporta ("Sportlich"). Wie geht es Ihnen?

Ekzamenato:
Prüfling:
Udo Malpezulo. - Dankon, bone, kaj kiel vi?
Udo Malpezulo ("Leichtgewicht"). - Danke, gut, und Ihnen?

Ankaŭ sufiĉe bone.
Auch hinreichend gut.
Mi kredas, ke mi estas sana, ĉar mi regule sportas.
Ich glaube, dass ich gesund bin, weil ich regelmäßig Sport treibe.
Ĉu tio validas ankaŭ por vi?
Gilt das auch für Sie?

Nu, mi ne kontestas, ke la sporto havas pozitivan influon al la sano.
Nun, ich bestreite nicht, dass der Sport einen positiven Einfluss auf die Gesundheit hat.
Kiel diris konata Germana sportisto: Sana menso en sana korpo.
Wie sagte ein bekannter deutscher Sportler: Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper.

Eble Gemana sportisto diris tion, sed tio estas proverbo jam en la Latina lingvo ...
Vielleicht hat das ein deutscher Sportler gesagt, aber das ist ein Sprichwort schon im Latein ...
Kaj ĉu vi do konsentas?
Und stimmen Sie also zu?

Jes, sed mi ne agas laŭ tiu principo, mi nur malofte sportas.
Ja, aber ich handele nicht nach diesem Prinzip, ich treibe nur selten Sport.

Per kiu sporto vi okupas vin?
Mit welchem Sport beschäftigen Sie sich?

Ĉar mi videble ne multe pezas, vi certe ne supozas,
Da ich augenscheinlich nicht viel wiege, nehmen Sie sicherlich nicht an,
ke mi ĵetas globojn aŭ ion tian. (Ili ridas)
dass ich Kugeln werfe oder irgendsowas. (Sie lachen.)
Mi preferas malpli intensajn sportojn: migri, bicikli, naĝi.
Ich ziehe weniger intensive Sportarten vor: wandern, radfahren, schwimmen.
Por mi la ĉefa afero estas, movi min, ne perdi kilogramojn, ĉu vi komprenas?
Fü mich ist die Hauptsache, mich zu bewegen, nicht Kilos zu verlieren, verstehen Sie?

Certe, kaj tro streĉa sporto povas apenaŭ utili al la sano.
Sicher, und zu anstrengender Sport kann kaum der Gesundheit nutzen.
Ĉu vi uzas specialan sportan veston aŭ aliajn kromajn aĵojn?
Benutzen Sie spezielle Sportkleidung oder andere zusätzliche Sachen?

Ne, mi ne sekvas ĉiam la modon kaj uzas sole tion, kion mi vere bezonas.
Nein, ich folge nicht immer der Mode und benutze nur das, was ich wirklich brauche.

<17.2>
Ĉu vi foje iras por bani vin?
Gehen Sie nach dem Sport mal (um zu) baden?

Jes, mi de tempo al tempo iras en saŭnon.
Ja, von Zeit zu Zeit gehe ich in die Sauna.
Ankaŭ tio helpas, ne daŭre esti malsana,
Auch das hilft, nicht dauernd krank zu sein,
ĉar la ŝvito purigas la korpon.
denn der Schweiß säubert den Körper.
Precipe la saŭnado bone ŝirmas kontraŭ malvarmumo.
Vor allem schützt Saunieren gut gegen Erkältung.
Mi rimarkis, ke mi jam de multaj jaroj ne plu havis gripon:
Ich habe bemerkt, dass ich schon seit vielen Jahren keine Grippe mehr hatte.
Neniam likas mia nazo,
Niemals tropft meine Nase.
kaj aĉajn kapdolorojn mi konas sole de troa drinkado de alkoholaĵoj.
und schlimme Kopfschmerzen kenne ich nur von allzu übermäßigem Trinken von Alkohol.

Gratulinde!
Beglückwünschenswert!
Kion vi opinias pri la aserto, ke tro oftaj duŝoj malutilas?
Was halten Sie von der Behauptung, dass allzu häufiges Duschen schadet?

Tion ankaŭ mi jam aŭdis.
Das habe ich auch schon gehört.
Ĝuste dum saŭnado oni ja ne povas eviti, daŭre duŝi sin,
Gerade während des Saunierens kann man ja nicht vermeiden, sich dauernd zu duschen,
pro la multa ŝvitado, kaj poste flegi sian korpon.
wegen der vielen Schwitzerei, und danach seinen Körper zu pflegen.
Laŭ mia opinio ne la ofta duŝado difektas la haŭton,
Nach meiner Meinung beeinträchtigt nicht das häufige Duschen die Haut,
sed la troa uzo de korpaj flegiloj.
sondern übertriebener Gebrauch von Körperpflegemitteln.

Interesa argumento! Ĉu vi studis medicinon,
Interessantes Argument! Haben Sie Medizin studiert
aŭ ĉu vi alimaniere povas pravigi vian supozon?
oder können Sie auf andere Weise Ihre Vermutung untermauern?

Mi ne studis medicinon, sed mi konkludas tion el la fakto,
Ich habe nicht Medizin studiert, aber ich schließe das aus der Tatsache,
ke ankaŭ oni uzu sole haŭtoŝirman mildan sapon
dass man auch nur hautschützende milde Seife
kaj ne aliajn produktojn de la ĥemio, se la korpo malbone odoras.
und nicht andere Chemieprodukte benutzen soll, wenn der Körper schlecht riecht.

<17.3>
Ĉu vi tamen foje iras al kuracisto?
Gehen Sie dennoch mal zu Arzt?

Normal-okaze sole por medicina kontrolo.
Normalerweise nur für eine medizinische Kontrolle.
Estas ja homoj, kiuj pro ĉio malgrava konsultas kuraciston
Es gibt ja Menschen, die wegen jeder Kleinigkeit einen Arzt konsultieren
kaj postulas pilolon aŭ eĉ injekti medicininaĵon.
und eine Pille oder sogar ein Medikament zu spritzen fordern.
Sed ĉiu medikamento povas ankaŭ efiki, kiel oni ne deziras,
Aber jedes Medikament kann auch wirken, wie man [es] nicht möchte,
kaj tial mi prefere volonte rezignas kuracilon, se iel eblas.
und deshalb verzichte ich lieber gern auf ein Heilmittel, wenn es irgendwie geht.

Ĉu vi asekuris vin kontraŭ malsano kaj, se jes, ĉu vi trovas la asekuron pagebla?
Haben Sie sich gegen Krankheit versichert und, wenn ja, finden Sie Ihre Versicherung bezahlbar?

Nu jes, mi havas asekuron kaj monate sufiĉe pagas,
Nun ja, ich habe eine Versicherung und zahle monatlich ziemlich [viel],
sed ĉar mi apenaŭ kaŭzas elspezojn al mia asekuro
aber da ich meiner Versicherung kaum Ausgaben verursache,
kaj, kiel mi pruvas, regule iras al medicinaj kontroloj,
und, wie ich nachweise, regelmäßig zu medizinischen Kontrollen gehe,
mi ricevas ĉiujare premion en formo de parta repago.
bekomme ich jedes Jahr eine Prämie in Form einer teilweisen Rückzahlung.

Tamen vi bezonas asekuron, ĉar oni foje eble grave malsaniĝas
Dennoch brauchen Sie eine Versicherung, denn man wird vielleicht mal schwer krank
aŭ havas akcidenton, tiel ke oni devas eniri malsanulejon.
oder hat einen Unfall, so dass man ins Krankenhaus gehen muss.
Tiam asekuro havas grandan valoron.
Dann hat eine Versicherung großen Wert.

Ĝuste. Tio unufoje okazis al mi antaŭ du jaroj.
Genau. Das passierte mir einmal vor zwei Jahren.

<17.4>
Ho, interese. Bonvolu rakonti, kio okazis.
Oh, interessant. Bitte erzählen Sie, was passierte.

Aŭskultu: mi volis doni al gasto glason da vino kaj
Hören Sie zu: ich wollte einem Gast ein Glas Wein geben und
provis, malfermi la botelon, dum ĝi staris sur la tablo.
versuchte, die Flasche zu öffnen, während sie auf dem Tisch stand.
Mi ne estas sufiĉe lerta por tiaj aferoj,
Ich bin nicht geschickt genug für solche Sachen,
ĉar la botelo komencis gliti, frapis al mia glaso kaj rompis ĝin.
denn die Flasche begann zu gleiten, stieß an das Glas und zerbrach es.
Instinkte mi provis, kapti ĝin, kaj tiam peceto de vitro tranĉis en mian maldekstran brakon.
Instinktiv versuchte ich, es zu schnappen, aber da schnitt ein Stückchen Glas in meinen linken Arm.
Sangis forte, ĉar la vitro distranĉis arterion.
Es blutete heftig, denn das Glas (Material!) hatte eine Arterie zerschnitten.
Ambulanco venis, kiu transportis min al hospitalo, kie mi havis malgrandan operacion.
Ein Krankenwagen kam, der mich zu einem Hospital transportierte, wo ich eine kleine Operation hatte.
Pro la ŝoko mi devis resti unu tagon tie por esti observata.
Wegen dem Schock musste ich einen Tag dort bleibnen, um beobachtet zu werden.
Sed montriĝis, ke la vundo estis bone zorgita kaj ne restis daŭra difekto.
Aber es zeigte sich, dass die Wunde gut versorgt war und keine dauernde Schädigung blieb.

Danko al Dio! Kia dramo!
Dank [sei] Gott! Was für ein Drama!
Sed ni resumu: Ĉu vi opinias, ke sporta vivo helpas, vivi sana?
Aber lassen Sie uns zusammenfassen: Glauben Sie, dass ein sportliches Leben hilft, gesund zu leben?

Absoluta konsento, jes, oni sole ne rajtas troigi.
Absolute Zustimmung, ja, man darf nur nicht übertreiben.

Jes, mi spertis la samon. Do, fartu bone, ĝis revido, sinjoro Malpezulo!
Ja, ich habe dasselbe erfahren. Also, lassen Sie es sich gutgehen, auf Wiedersehen, Herr Malpezulo!

Dankon, same, ĝis revido, sinjorino Sporta!
Danke, gleichfalls, auf Wiedersehen, Frau Sporta!

<18.0>
Konstruu tekston el la sekvaj frazoskemoj:
Konstruieren Sie einen Text aus den folgenden Satzschemata:

El la historio de la internacia planlingvo Esperanto
Aus der Geschichte der internationalen Plansprache Esperanto


<18.1>
Zamenhof elpensis Esperanton jam en la dek-naŭa jarcento.
Zamenhof dachte sich Esperanto schom im 19. Jahrhundert aus.


<18.2>
En 1887 aperis la Unua Libro.
1887 erschien das "erste Buch".


<18.3>
Sed la Esperantistoj loĝis dise en multaj landoj kaj ne povis interparoli.
Aber die Esperantosprechenden wohnten verstreut in vielen Ländern und konnten sich nicht unterhalten.


<18.4>
Tial oni uzis Esperanton komence nur skribe, nome koresponde.
Deshalb benutzte man Esperanto am Anfang nur schriftlich, nämlich per Korrespondenz.


<18.5>
Kompreneble oni volis ankaŭ elprovi, ĉu Esperanto funkcias ankaŭ buŝe.
Natürlich wollte man auch ausprobieren, ob Esperanto auch mündlich funktioniert.


<18.6>
Fine, en 1905, Francaj Esperantistoj invitis al granda kongreso en Boulogne-sur-Mer.
Endlich, 1905, luden französische Esperantofreunde zu einem großen Kongress in Boulogne-sur-Mer ein.


<18.7>
Venis tien plurcent homoj, precipe el Francujo kaj Britujo.
Es kamen dorthin mehrere hundert Leute, vornehmlich aus Frankreich und England.


<18.8>
Ili aŭskultis prelegojn, ekzemple de Zamenhof, kaj rimarkis, ke ili komprenis unu la alian.
Sie hörten Vorträge, zum Beispiel von Zamenhof, und stellten fest, dass sie einander verstanden.


<18.9>
Tial ili pensis, ke ili nun ekhavas fortan helpilon por paco.
Deshalb dachten sie, dass sie nun ein starkes Hilfsmittel für Frieden bekommen hätten.


<18.10>
Sed ankaŭ homoj kun komuna komunikilo povas malpaci inter si.
Aber auch Menschen mit einem gemeinsamen verständigungsmittel können sich untereinander unfriedlich verhalten.


<18.11>
Tion montras ankaŭ multaj diskutoj en Esperanto-gazetoj.
Das zeigen auch viele Diskussionen in Esperanto-Zeitungen.


<18.12>
Venis la unua mondmilito, kaj foriĝis la esperoj pri monda paco.
Es kam der erste Weltkrieg, und die Hoffnungen auf einen Weltfrieden entschwanden.


<18.13>
Zamenhof pensis, ke lia granda verko malsukcesis.
Zamenhof dachte, dass sein großes Werk erfolglos geblieben sei.


<18.14>
Bedaŭrinde li ne vidis, ke Esperanto travivis la Unuan Mondmiliton kaj ke okazis ĉiun jaron granda Universala Kongreso, ĝis hodiaŭ.
Leider sah er nicht, dass Esperanto den ersten Weltkrieg überlebte und dass jedes Jahr ein großer Weltkongress stattfand, bis heute.


<19.0>
Dialogo pri la Esperanto-flago
Zwiegespräch über die Esperanto-Fahne

Bv. kompletigi la sekvajn frazojn.
Bitte vervollständigen Sie die folgenden Sätze.


<19.1> = <19.2>
Bonan tagon. Kiel vi fartas?
Guten Tag. Wie geht es dir?
Dankon, bone. Kaj vi?
Danke, gut. Und dir?

Ankaŭ bone. - Ho, kion vi havas tie?
Auch gut. - Oh, was hast du [denn] da?
Mi havas malgrandan Esperanto-flagon tie ĉi por montri, ke mi parolas Esperanton.
Ich habe hier eine kleine Esperanto-Fahne, um zu zeigen, dass ich Esperanto spreche.

Ĉu vere? Ĉu la Esperantistoj havas flagon? Kiu elpensis ĝin?
Wirklich? Haben die Esperantofreunde eine Fahne? Wer hat sich die ausgedacht?
Mi ne scias. Sed oni kreis ĝin en 1905 dum Esperanto-kongreso en Francujo.
Weiß ich nicht. Aber man schuf sie 1905 während des Esperanto-Kongresses in Frankreich.

Interese. Kial ĝi estas verda?
Interessant. Warum ist sie grün?
Nu, verdo estas la koloro de espero, kaj la tiamaj Esperantistoj esperis,
Nun, Grün ist die Farbe von Hoffnung, und die damaligen Esperantisten hofften,
ke ili solvis la problemon de internacia komunikado.
dass sie das Problem der internationalen Kommunikation gelöst hätten.

Mi komprenas. Tial ankaŭ la stelo estas verda, ĉu ne?
Ich verstehe. Deshalb ist auch der Stern grün, nicht wahr?
Jes, klare. Stelon oni cetere ja ofte uzas kiel simbolon.
Ja, klar. Einen Stern benutzt man übrigens ja oft als Symbol.

Tion mi scias. Ĉar steloj brilas en la nokto ...
Das weiß ich. Weil Sterne in der Nacht strahlen ...
Sed kial kvinpinta?
Aber warum fünfzackig?
La kvin pintoj simbolas la kvin kontinentojn.
Die fünf Zacken symbolisieren die fünf Kontinente.

Ho, tial.
Ach, deshalb.
Ĉu la Esperantistoj ne timas, ke aliaj homoj pensas,
Befürchten die Esperantisten nicht, dass andere Leute denken,
ke la verda stelo estas religia simbolo?
dass der grüne Stern ein religiöses Symbol ist?
Nu jes. Estis diskuto dum la lastaj dudek jaroj.
Nun ja. Es gab Diskussionen in den letzten 20 Jahren.
Nun ni ne uzas ekskluzive la stelon, sed ankaŭ alian simbolon.
Jetzt benutzen wir nicht ausschließlich den Stern, sondern auch ein anderes Symbol.

Kaj ĉu la Esperanto-movado entute ankoraŭ bezonas flagon?
Und braucht die Esperanto-Bewegung überhaupt noch eine Fahne?
Mi pensas, ke flagoj estas nuntempe malmodernaj.
Ich denke, dass Fahnen heutzutage unmodern sind.
Tiel longe, kiel multaj asocioj havas flagon,
Solange, wie viele Vereinigungen eine Fahne haben,
ankaŭ Esperantujo havu ĝin, diras multaj.
soll auch Esperantoland eine haben, sagen viele.

Nu jes, kial ne? La Esperantistoj devas mem scii, kion ili faras.
Nun ja, warum nicht? Die Esperantisten müssen selbst wissen, was sie tun.
Fartu bone!
Lebe wohl!
Ankaŭ vi!
Du auch!

<20.0>
Kanto pri la nomoj de la monatoj / Lied über die Monatsnamen

(Deutsche Version, die hier zugrunde gelegt wird:
Und wer im Januar geboren ist,
tritt ein, tritt ein, tritt ein.
Der mache im Kreis einen tiefen Knicks,
recht tief, recht tief, recht tief.
./. Schnell dreh dich, schnell, dreh dich, heidi hopsassassa! ./.
Eine passende Melodie findet man unschwer im Internet.
Die Esperanto-Version ist nicht auf ein Reigenspiel, sondern auf eine Lernrunde zugeschnitten.)


<20.1>
Ek, kiu naskiĝis en ja-a-nuar’,
Los, wer im Januar geboren ist,
prezentu sin al ni!
der stelle sich uns vor!
Klinante la kapon salu-u-tu nin
Den Kopf beugend grüße er uns
laŭvice en la rond’;
der Reihe nach in der Runde;
./. precipe afable al sam-monatul’. ./.
./. besonders freundlich einen "Gleichmonatigen". ./.


<20.2>
Kaj kiu naskiĝis en fe-e-bruar’, ...
Und wer im Februar geboren ist, ...

<20.3>
Kaj kiu naskiĝis en ma-arto, nun ...
Und wer im März geboren ist, jetzt ...

<20.4>
Kaj kiu naskiĝis apri-i-le, nun ...
Und wer im April geboren ist, jetzt ...

<20.5>
Kaj kiu naskiĝis en ma-a-jo, nun ...
Und wer im Mai geboren ist, jetzt ...

<20.6>
Kaj kiu naskiĝis juni-i-e, nun ...
Und wer im Juni geboren ist, jetzt ...

<20.7>
Kaj kiu naskiĝis juli-i-e, nun ...
Und wer im Juli geboren ist, jetzt ...

<20.8>
Kaj kiu naskiĝis aŭgu-uste, nun ...
Und wer im August geboren ist, jetzt ...

<20.9>
Kaj kiu naskiĝis septe-embre, nun ...
Und wer im September geboren ist, jetzt ...

<20.10>
Kaj kiu naskiĝis okto-obre, nun ...
Und wer im Oktober geboren ist, jetzt ...

<20.11>
Kaj kiu naskiĝis nove-embre, nun ...
Und wer im November geboren ist, jetzt ...

<20.12>
Kaj kiu naskiĝis dece-embre, nun ...
Und wer im Dezember geboren ist, jetzt ...


Startseite Übersetzungen zu Lektion 7 Lektion 8 Übersetzungen zu Lektion 8 Grammatik zu Lektion 8 Übersetzungen zu Lektion 9
Wörterbuch Esp.-Deutsch: a al an ar b bo c ĉ d di do e ek er f fi fr g ĝ h ĥ i in io j ĵ k ki kl kon kr ku l li m me mo n ni o p pe po pr r ri s se si so su ŝ t ti to u v vi vo z
Wörterliste Deutsch-Esp.: Hinweise A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X ... Z